TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "İSA MESİH TANRI MI?"

Konu dört başlık altında toplanmıştır. Tanrı'nın Oğulları, Tanrı Tanrı'dan Habersiz mi? , Tanrı'nın Peygamberi İsa Mesih ve İsa Mesih Tanrı'dır.

TANRI'NIN OĞULLARI

Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.
(Matta 5/9)

Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız.
(Matta 5/44, 45)

Matta İncili'nin bu bölümünde Hz.İsa, nasıl Tanrı oğlu olunacağını anlatmaktadır. Tevrat ve Zebur'da da ayni öğreti vardır. “Tanrı oğlu” kavramı ilâhlaşmış insan üstü bir kimlik değil. Rab'be sığınarak iman etmiş ve Yasa'larını uygulamak için çok gayretli bir çalışmanın neticesinde kazanılmış bir sıfattır.

İncil'lerde Hz.İsa Mesih için kullanılan Tanrı Oğlu kavramı:
...Ey İsa, yüce Tanrı'nın Oğlu, benden ne istiyorsun?(Markos 5/7)
...Söyle bize, Tanrı'nın Oğlu Mesih sen misin?... (Matta 26/63)
Melek ona (Meryem'e) şöyle yanıt verdi: ...doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. (Luka 1/35)

Sinoptik İncil'lerde Hz.İsa Mesih kutsal olarak özel niteliklerle yaratıldığından dolayı Rab'be yakınlığının bir ifadesi olarak, Tanrı Oğlu denilmiştir. Yazılış sırasına göre ilk İncil Markos'ta Tanrı Oğlu kavramı çok az kullanılmıştır. Diğer İncil'lerde de bu ifade giderek fazlalaşmış ve sonuncu İncil Yuhanna'da ise Tanrı'ya eşitlenmiş bir İsa Mesih portresi ortaya çıkmıştır.

TANRI TANRI'DAN HABERSİZ Mİ?

O gün ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir, Baba'dan başka kimse bilmez. (Markos 13/32)
... İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece denendi... (Matta 4/1,2)
O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. (Luka 6/12)

Tanrı, Tanrı'dan habersiz mi? Tanrı denenir mi? Tanrı Tanrı'ya dua eder mi? Bu ayetler gösteriyor ki; Matta, Markos ve Luka İncillerinde Tanrı ile Hz.İsa arasında ki büyük farklılık belirtilmekte, Hz. İsa'nın Tanrı'lığı ile ilgili bir öğreti de bulunmamaktadır.

TANRI'NIN PEYGAMBERİ İSA MESİH

İsa onlara, “Bir PEYGAMBER, kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez” dedi. (Markos 6/4)
... Beni kabul eden beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşır bir ödül alacaktır. (Matta 10/40-41)
O adam (Hz.İsa), Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. (Luka 24/19)

Sinoptik İncillere göre Hz.İsa Mesih, Yahudi toplumuna gönderilen son peygamberdi. Yukarda görüldüğü gibi Matta, Markos ve Luka İncillerinde İsa Mesih'in tanrılığı ile ilgili herhangi bir anlatım bulunmamaktadır. Matta 21 / 11 : « İsa Yeruşalim'e (Kudüs'e) girdiği zaman bütün Kent, “Bu kimdir?” diyerek çalkalandı. Kalabalıklar, bu Celile'nin Nasıra Kenti'nden peygamber İsa'dır diyordu.»

İSA MESİH TANRI'DIR

...Tanrı'nın öz Oğlu'nun "Abba! Baba! diye seslenen Ruh'unu yüreklerinize gönderdi. (Galayalılar 4 / 6)
Tanrı bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlu İsa'nın egemenliğine aktardı. O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. (Koloseliler 1 / 13,14)

İsa Mesih, her şeyin üzerinde hüküm süren Tanrı'dır.Romalılar 9 / 5:«...Mesih her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övünülecek Tanrı'dır. » Titus 2/ 13: «...Kutsal umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.»
Yukarıdaki alıntıların yazarı Pavlus, Yahudi Hıristiyanların (Nasraniler'in) karşı koymalarına rağmen, İsa Mesih'in ilk defa Tanrı olduğunu açıklamıştı. (Bkz. Bu Kitap, Pavlus'un İsa Mesih'i Tanımlaması ).

Dört İncil'den de yalnız Yuhanna İncili'nde İsa Mesih'in ilâh olduğu öğretisi vardır:

Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul O'nu tanıttı. (Yuhanna 1/18)
Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrıydı...Söz insan olup aramızda yaşadı. (Yuhanna 1/1,14)
Tanrı'yı hiçbir zaman görmediniz, beni tanısaydınız Baba'mı da tanırdınız. Yuhanna 14/6,7: «İsa, "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" dedi. "Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, Baba'mı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.»

Yuhanna İncili; Hz.İsa'dan 70 yıl, Pavlus'un vefatından da yaklaşık 40 yıl sonra yazılmasına rağmen, Pavlus'un mektuplarından çok etkilenmişti. O da Pavlus gibi Baba Tanrı'ya eşitlenmiş Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'i anlatıyordu. Çağdaş araştırmacılar; dördüncü İncili havari Yuhanna'nın yazdığını kabul etmez. Eğitim seviyesi yüksek, felsefe yönü kuvvetli bir Yunanlı yazar tarafından "Pavluscu Hristiyanlık" için yazılmıştı. İnsan üstü bir İsa portresi ortaya koymuş, yeni giren Hıristiyanları memnun etmeyen Yahudi kavramlarını da ortadan kaldırmıştı. (Bkz. Bu Kitap, Yuhanna İncili )

Bugün Hıristiyanların büyük bölümü, Hz.İsa Mesih'in ilâh mertebesinde Tanrı'nın öz Oğlu olduğunu kabul ederler. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan Üçleme İnancında, ikinci kişilik Oğul İsa Mesih'tir. Hıristiyanlık, Hz. İsa ve Havariler zamanında Kur'an ile paralellik göstermekteydi. Ancak 325 yılında İznik Konseyinde Rahip arius ve taraftarlarının karşı koymalarına rağmen, Tanrı'nın vahyi ile değil, insanların oylarıyla İsa Mesih'in Tanrı olduğu kabul edildi. (Bkz.Bu Kitap, Hz.İsa ve Kutsal Ruh'un Tanrılığı )


KUR'AN'DA "İSA MESİH ALLAH MI?"