KURAN'IN ANASI OLAN MUHKEM AYETLER AÇIK BİR DİL İLE İNDİRİLMİŞTİR

Kitab'ı sana Allah indirdi. O'nun bazı ayetleri MUHKEMdir ki, onlar Kitab'ın anasıdır, Diğerleri de MÜTEŞABİH (birbirine benzeyen, bundan dolayı çeşitli anlamlara gelebilen) dir. Kalplerinde eğrilik ve bozukluk olanlar, karışıklık çıkartmak, kendilerine göre yorumlamak için Kitab'ın sadece müteşabih kısmının ardına düşerler. Oysa onun anlamını Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş kişiler « Ona inandık, hepsi Rabbi'mizin katındandır derler...» (Ali İmran3/7)

Muhkem ; manası açık kuşkuya ve tartışmaya yer bırakmayan ayatlerdir. Müteşabih ise, manası insanların tamamına veya bir çoğuna kapalı olanlardır.
Muhkem ayetler Kur'an'ın anası, esasıdır. Ancak hangi ayetler olduğu hakkında açıklayıcı bilgi verilmemiştir. İslam alimlerine göre bunlar; Kitab'ın temeli olan iman ve amel konuları, emir ve yasaklar ile geçmiş ümmetlerin hayatları olarak sıralanabilir. Kur'an'ı Kerim'de yer alan ve manası tam olarak anlaşılamayan bazı muhkem ayetler olmakla beraber, ilerdeki bölümlerde bunlar mutlaka açıklığa kavuşturulmuştur.Hud 11/1: «…(Bu Kur’an) Ayetleri muhkem (sağlam) kılınmış, sonra da Allah tarafından birer, birer ayrıntılarıyla açıklanmış bir kitaptır…» Bu bakımdan Kutsal Kitap dikkatle okunarak tetkik edilmelidir.

Müteşabih ayetler hakkında görüşler de şöyledir: 1) Kıyamet vakti, 2) Elif lâm mîm gibi harfler, 3) Manası birbirine benzer ayetler, 4) Birkaç manaya gelebilen ayetler, 5) Bazı garip kelimeler, 6) Karmaşık hukuksal hükümler gibi ayetlerdir.

Kur'an'ı Kerim kıyamete kadar insanlara yol gösterecek kutsal bir kitaptır. Zaman içinde ilmin gelişmesi ile bir çok bilinmeyenler açıklığa kavuşmuş ve kavuşacaktır. Örneğin çağımızda gelişen astronomi ilmi, takriben 40 yıl önce Güneş'in de bir yörünge etrafında hareket ettiğini bulmuştur. Yasin 36/38: «Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu güçlü herşeyi bilen Allah'ın takdiridir.» Evvelce müteşabih olan bu ayet bu gün muhkem olmuştur. Sonradan muhkem olan bir çok ayet örnek olarak verilebilir.

Müteşabihler muhkemlerin ışığında ve ilmin gelişmesi ile birçok buluşlara ulaşabilecek konumundadır. Kur'an'ın ön gördüğü yol, mutlaka muhkem ayetler esas alınarak kainat ilimleri ile birlikte zamanla yeni yorumların yapılmasıdır.

KURAN BÜTÜN İNSANLARA VERİLMİŞTİR

Kur'an'ı Kerim; yalnız Arabistan'da yaşayanların değil, dünyadaki tüm insanların kurtuluşu ve mutluluğu için gönderilmiştir. Sebe 34/28 : «... (Resulüm) Biz seni, bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik…» Kur'an Arapça olarak inmiş, Kitab'ın anasını, esasını oluşturan muhkem ayetler ise açık bir dil ile indirilmiştir. Arapçayı öğrenmek suretiyle Kur'an'ı Kerim'in anlaşılmasının uzun bir zamanı alması ve zorluğu ortadadır. İbrahim 14/4 : "Biz her peygamberi kendi milletinin lisanıyla gönderdik ki, toplumuna mesajları açık ve net olarak iletsin…" Muhtelif ülkelerde yaşayan insanlar, kendi lisanlarına çevrilmiş muhkem ayetleri ve Allah'ın Elçisi Hz. Peygamber'in gerçek Sünnet'ini okuyarak İslam'ı yaşayabilmelidir. Bakara 2/185 : «...Allah sizin için kolaylık ister, O sizin için zorluk istemez… » İnsanların kurtuluşu, kendilerini bir hiç iken var eden Yüce Allah'ın yasalarını öğrenmesi ve uygulaması ile sağlanabilir. Nisa 4/175: «Allah kendisine inanıp sarılanları rahmetine, bol bağışına kavuşturacak, onları doğru yola kılavuzlayacaktır. »

KURAN'DA CIHAD - KURAN'DA SAVAS