TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "KUTSAL RUH"

Hıristiyanlar Kutsal Ruh için İlâh'tır ve Tanrı'nın üçüncü kişiliğidir, demişlerdir. İncil'de bu konu; Kutsal Ruh'un İmanlılara Verilmesi, Kutsal Ruh'un Etkinliği, Melek Cebrail, Kutsal Ruh Tanrı Mıdır? başlıkları altında toplanmıştır.

KUTSAL RUH'UN İMANLILARA VERİLMESİ

Pantikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzeyen bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular... (Elçilerin İşleri 2/1, 4)
...Baba'nın Kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok daha kesin değil mi? (Luka 11/13)

Hz.İsa Mesih; Kutsal Ruh'un ,İmanlılar Topluluğu'na gönderilmesini, Baba Tanrı'dan dilemektedir. O Gerçeğin Ruhu olan bir Yardımcı'dır, aranızda ve sizinle yaşamaktadır. Yuhanna 14/16,17 : « (İsa) Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve sizinle olacaktır.»

KUTSAL RUH'UN ETKİNLİĞİ

“ Sizi ...yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle, nasıl savunacağız?” diye kaygılanmayın. “Kutsal Ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.” (Luka 12/11,12)
...Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te tüm Yahudiye ve Samairiye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. (Elçilerin İşleri 1/8)
Hıristiyanların yüreğinde yaşayan Kutsal Ruh, onları yönlendirerek doğruyu yanlışı ve Tanrı'nın sonsuz hikmetini öğrenmelerini sağladı. Kutsal Ruh'un içlerine girmesiyle güç alan imanlılar, Rab'bin sözlerini yaymaya başladılar. 2. Petrus 1/21: «...İnsanlar Kutsal Ruh'ça yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler.»

MELEK CEBRAİL

Melek ona (Zekeriya'ya) şöyle karşılık verdi: Ben Tanrı' nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. (Luka 1/19)
...Tanrı, melek Cebrail'i ...nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di... “ Korkma Meryem ” dedi. “ Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.” (Luka 1 / 26,31)

Melek Cebrail hakkında bilgi, yalnız Luka İncili'nde bulunmaktadır. Hıristiyanlık, Kutsal Ruh ile Cebrail'in aynı varlık olduğunu kabul etmez.
Kur'an'a göre ise; Kutsal Ruh Tanrı'dan peygamberlere vahiy getiren ve onları manen destekleyen melek Cebrail'dir. Ruh, Emin Ruh, Ruhü'l Kudüs = Kutsal Ruh isim sıfatlarıyla anılmaktadır. Bu bakımdan Cebrail ile Kutsal Ruh aynı varlıktır.

KUTSAL RUH TANRI MIDIR?

Rab Ruh'tur, Rab'bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Biz hepimiz...Rab'bin yüceliğini görerek... O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor. (2. Korintliler 3/17,18)
...Beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. (Efesliler 4 / 4,6)

İnciller'de Kutsal Ruh'un Tanrı oluşu ile ilgili açık bir ayet bulunmamaktadır. Pavlus'un Mektuplarında da, ilâhlaştırmayı anımsatan çok zayıf ifadeler vardır. Bunların en belli başlısı, yukardaki 2.Korintlilerle, Efeslilere yazılan iki anlatımdır. “Rab'bin Ruhu” kavramı gerek Tevrat'ta ve gerekse Kur'an'da sık sık geçmektedir. Bu ifade, Rab'bin Ruh'u, Tanrı'nın Kendisi demek değildir, peygamberlere ve hatta bazı insanlara “meleklerin gelişini” anlatır. Pavlus, başka bir mektubunda da şöyle yazmıştır. Romalılar 8/9: «...Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin değil, Ruh'un denetimindesiniz.»Buradan da anlaşıldığı gibi “ Tanrı'nın Ruhu ” olan Kutsal Ruh'tan söz edilmektedir. İnciller'de olmadığı gibi, Pavlus'un Mektuplarında da Kutsal Ruh'un Tanrı olduğuna ait kesin bir ifade yoktur.

Kilise Teşkilatı ve İmparator Konstantin'in girişimiyle İsa Mesih'in ilâhlığı konusunda çıkan anlaşmazlığın çözümü için, 325 yılında İznik Konseyi toplanmıştı. Burada İsa Mesih'in Tanrı'lığı, din adamlarının oylarıyla onaylandı. Bu karar, rahip Arius ve taraftarlarının karşı koymalarına rağmen alınmıştı. 381yılında toplanan Birinci İstanbul Konseyi'nde de yine piskoposların oylarıyla Kutsal Ruh'un da Tanrı olduğu kabul edilerek Üçleme İnancı resmileştirildi. Böylece Hıristiyanlık, Bir ve Tek Tanrı inancından çıkmış, çok Tanrılı bir din haline gelmişti. (Bkz. Bu Kitap, Hz.İsa ve Kutsal Ruh'un Tanrılığı )


KUR'AN'DA "KUTSAL RUH"