TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "İSA MESİH TANRI MI?"

Konu iki başlık altında toplanmıştır. Tanrı Tektir ve Tanrı'nın Oğulları.

TANRI TEKTİR

Dinle ey İsrail : Tanrı'nız Rab Tek olan Rab'dır. (Yasa.6/4)
Rab, Kendisi Tanrı'dır,O'ndan başkası yoktur. (Yasa.4/35)

Tevrat'ta tek Tanrı kavramı vardır ve sık sık tekrar edilmektedir. Yasa. 32/39 : «...Benden başka ilâh yoktur, Ben öldürürüm ve Ben diriltirim...»

TANRI'NIN OĞULLARI

Siz (İsrailoğulları) Tanrı'nız Rab'bin Oğullarısınız... Çünkü sen Tanrın Rab'be kutsal bir kavimsin ve Rab, yer üzerinde olan bütün kavimlerden üstün olarak, kendisine has bir kavim olmak üzere sizi seçti. (Yasa. 14/1, 2)
... Sana sahip olan Baban O değil mi? Seni yarattı ve pekiştirdi...Rab gördü ve onlardan tiksindi, çünkü oğulları ile kızlar, O'nu öfkelendirdiler. (Yasa. 32 / 6, 19)
Tanrı'ya karşı bozgunculuk çıkardılar, Tanrı'nın oğulları değillerdir...
(Yasa. 32 / 5)

Tevrat'ta Baba - Tanrı oğlu kavramı çok kullanılmaktadır. Burada “Baba”nın tüm varlıkları yaratan “Tanrı” olduğu açıktır. “ Tanrı oğlu ” ise biyolojik bir oğul değil, Rab'be iman ederek Yasa'larını içtenlikle uygulamanın neticesinde, Tanrı'nın hoşnutluğunu ve sevgisini kazanmaktır. Rab'bin seçmiş olduğu bir topluluk olan İsrailoğulları; Tanrı'nın yönlendirmesiyle Hz.Musa'nın önderliğinde Mısır'lıların esaretinden kurtulmuş, kırk yıl çöllerde yaşamışlardı. Zaman zaman bozgunculuk yaparak Yaratıcı Kudret'in sevgisinden ve himayesinden yoksun kalmışlar, böylece “ Tanrı'nın Oğulları değildir ” sözünün de muhatabı olmuşlardı.


ZEBUR'DA "İSA MESİH TANRI MI?"