TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL GÜNÜMÜZE NASIL ULAŞTI ?

Hz.İsa peygamberlik görevi boyunca hiçbir kitap yazmamıştı. Ondan sonra ki dönemlerde sözlerini ve havarilerin öğretilerini içeren sözlü aktarım önem kazanıyordu. Bu durum 25~30 yıl devam etti.

İlk zamanlar İnciller, kamıştan yapılan ve papirüs diye adlandırılan bir nevi kağıda mürekkep kalemi kullanılarak el ile yazılmaktaydı. Bu kağıt zamanla esnekliğini yitiriyor, sonra da dökülüp toz oluyordu. İnciller'in ilk kitapları gibi, tüm nüshaları da ancak el ile yazılmıştı. Sonradan papirüsler yerini daha dayanıklı hayvan derisinden yapılmış parsömene bıraktı.

Birçok İncil'in Varlığı

Sözlü aktarımdan İncil'in yazımına geçiş, M.S. 70 yıllarında Roma yenilgisiyle Kudüs şehri'nin düşmesi ile başlamış, ikinci yüzyılın sonlarına kadar hızla devam etmişti. Böylelikle Hz.İsa'ya ilişkin edebiyat bolluğu arasında yüzlerce kitap oluştu. Luka, İncili'nde Hz.İsa hakkında yazılmış birçok kitabın varlığını şöyle açıklanmıştı. Luka 1/1, 4 : «Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. » Roma Kilisesi; bu kitapların büyük bölümünü zararlı, sapık ve uydurma bularak imha etti. Uygun gördüğü dört İncil'in dışında Thomas, Hermas, Petrus ve Ebionitler gibi İncilleri de kabul edilebilir görüşüyle, onları da resmi listeye aday olarak bıraktı.

Bu devrede Hz.İsa'nın gerçek temsilcileri Nasrani Hıristiyanları gücünü kaybetmişler, öğrettikleri de sapkın ve zararlı olarak kabul ediliyordu. Pavlusçu Hıristiyanlar ve onların Hz.İsa ile ilgili yazdığı kitaplar ise, değerli bulunuyor ve saygı görüyordu.

Kitapların Ayıklanarak Resmileştirilmesi

Yunan asıllı piskopos İraneus, M.S.180 yıllarında yazdığı 'Sapık Öğretilere Karşı' isimli kitabı ile; İncil'in ilk dört kitabının, Pavlus'un Mektupları ile Elçilerin İşleri'nin resmi listeye alınması gereğini belirtmişti. Roma Kilisesi, İraneus'un bu önerilerini kabul ederek onları listesine dahil etti. Diğer aday eserler arasındaki kararsızlık, Kilise konseylerinde uzun müddet devam etti. Aday eserlerden benimsenenler 27 küçük kitap ve mektuptan oluşuyordu. Yeni Antlaşma'yı (İncil'i) oluşturan son resmi liste M.S. 397 yılında yapılan Kartaca Konseyi ile resmileşti. Dr. Maurice Bucaille; Tevrat, İncil ve Kur'an isimli kitabında şöyle yazmıştı. s.134 : «Kilise resmi İnciller listesine Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri'nin yanısıra Paul'ün bütün Mektuplarını aldı ve ayrıca bu listeye Resullerin İşleri gibi diğer bazı eserleri de ilâve etti. Ancak miladi ilk asırlarda bu resmi liste, zamanla değişti. Daha sonraki dönemlerde geçersiz (uydurma) kabul edilen eserler, bu listede bir süre için yerlerini korudular. Halbuki bugünkü Yeni Antlaşma'nın kapsadığı bir kısım eserler, o devirde liste dışında bulunuyordu. Bu eserleri listeye alıp almama yolundaki kararsızlıklar, 393 yılı Pippon Konsili ve 397 senesi Kartaca Konsili'ne kadar sürdü. Ancak Dört İncil listede daima yer almıştı. »

İncil (Yeni Antlaşma)'nın Kitapları

Hıristiyanlık dördüncü yüzyılın başında resmi bir din haline gelmiş ve İncil 27 küçük kitap ve mektuptan oluşmuştu. Bunlar 5 ana bölüm, 260 alt bölüm (chapter), 7959 ayet içerir. Orijinal İncil, Antik Koine Grekçesi ile yazılmıştır.
İnciller (Müjdeler) 4 Kitap: Matta, Markos, Luka, Yuhanna
Tarihsel 1 Kitap : Elçilerin İşleri
Pavlus'un Mektupları 14 Kitap : Romalılar, 1.Korintliler, 2.Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1.Selanikliler, 2. Selanikliler, 1.Timoteos , 2. Timoteos, Titus, Filmon, İbraniler.
Genel Mektuplar 8 Kitap : (Hz.İsa'nın Kardeşi) Yakup, 1.Petrus, 2.Petrus, 1.Yuhanna, 2.Yuhanna, 3.Yuhanna, Yahuda, Vahiy

İNCİLLER'DE Kİ ÇELİŞKİLER