TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİLLER'DE Kİ ÇELİŞKİLER

İnciller arasında birçok farklılıklar bulunmaktadır. Bu çelişkilere önce kilise babaları işaret etmişlerdi. Hıristiyanlar; İnciller'in Tanrı esinlenmesi olduğunu, aralarındaki farklılıklara rağmen sonuçta, ayni olaylar anlatılmıştır, diye açıklamalar yapmaktadır. Ancak İnciller'deki farklılıklar gösteriyor ki, bu metinlerin tanrısal vahiy olmadığı, Tanrı sözlerini de içerdiği, ancak insan eliyle yazıldığını göstermektedir. Araştırmacılar; İnciller'in Hz.İsa'nın yaşamında bizzat beraber olmuş, hiçbir tanık tarafından kaleme alınmamış olduğu görüşündedir. Tanrı'nın sözlerinde çelişki olması mümkün müdür? İncil yazarları; işittikleri sözlü rivayetleri, bugün aslı yok olmuş gerçek İncil'i, Pavlus'un Mektuplarını kaynak olarak kullanmışlar; kendi kültür, bilgi ve düşüncelerini de katarak İncil'i kaleme almışlardı. Hz.İsa hayatı boyunca ne İncil yazmış ve ne de yazdırmıştı. İnciller'in insan tarafından yazıldığının en tipik örneği, Luka İncili'nin başlangıç sözleriydi. 1/1, 3 :« Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı Sözü'nün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayların ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.»

İnciller'de ki pek çok çelişkilerden birkaç örnek:
1 - Matta İncili'ne dört yüzüncü yıl sonlarında üçleme inancına uyum sağlaması için 28/18,20 pasajıyla yapılan ekleme : «Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz olma emri.» Yapılan bu ilâve diğer İnciller'de olmadığı gibi, havarilerin yaşadığı ve Matta İncili'nin yazıldığı zaman olan birinci yüzyılda Hıristiyanlara üçleme ile değil yalnız Hz.İsa adıyla vaftiz yapılmaktaydı. (Bkz.bu kitap, Matta İncili)

2- Hz. İsa'nın soy kütüğü Matta İncili'nde (1/1,16) 40 isimden, Luka İncili'nde (3/23, 38) ise 75 isimden oluşmaktadır ve birbirinden çok farklıdır.

3 - Matta'ya (1/6) göre Davud'un oğlu Süleyman, Luka'ya (3/31) göre Davud'un oğlu Natan'dır.

4 - Matta(4/12,17) ve Markos (1/14,15)un anlattıklarına göre Hz.İsa'nın, Hz.Yahya'nın hapse atılmasından sonra tebliğe başladığını anlatır. Yuhanna (3/22,26 ve 4/1,3) ise Hz.İsa'nın, Hz.Yahya hapse atılmadan önce tebliğ vazifesine başladığını yazar.

5 - Matta'ya (1/16)göre Hz.Meryem'in kocası Yusuf Yakub'un oğludur. Luka'ya (3/23) göre ise Yusuf Heli'nin oğludur.

6 - Markos (15/21) ve Luka (23/26) ya göre Hz.isa'nın haçını taşıyan Krine'li Simun'dur. Yuhanna'ya (19/17) göre ise biz Hz. İsa'nın kendisidir.

7 - Hz.İsa'ya Eriha'dan çıktığında Matta'ya (9/27) göre iki, Markos'a (10/51) göre bir kör gözlerinin açılması için istekte bulunmuştur.

8 - Markos'a (15/32) göre çarmıha gerilen iki haydut Hz. İsa'ya hakaret etmiş, Luka'ya (23/39,43) göre ise; haydutlardan biri hakaret etmiş, diğeri hakaret edeni azarlamış, bu nedenle Hz.İsa ona cennet için söz vermiştir.

9 - Matta'nın (5/39,40): «Kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup gömleğinizi almak isteyene üstlüğünüzü de verin.» anlatımı ile, yine Matta İncili'nin (10/34): «Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.» anlatımı arasında tam bir karşıt anlam bulunmaktadır.

10 - Matta İncili'ne (10/10) göre havarilerin yanlarına değnek dahi almamalarını tavsiye ederken, Markos İncili'nde (6/8) ise değneğin alınmasını söylemiştir.

11 - Matta'ya (25/15) göre köle sayısı üç iken, Luka (19/13) köle sayısını on adete yükseltmiştir.

12 - Yuhanna İncili'nde bulunan dip notunda, 7/53 ve 8/11 ayetleri için : «Grekçe el yazmasında yoktur.» diye yazılmıştı. Bu da gösteriyor ki, bazı İnciller'de ekleme yapılmış, bazılarında da yapılmamıştır.

Kaynak :
http://www.incil.com/incil/bbs/zbo.ard-php?id=m http://www.ahirzaman.net/hz_isa_peygamber/hz_isa%08html


Hz. İSA ve KUTSAL RUH'UN TANRILIĞI