TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


MATTA İNCİLİ

Yeni Antlaşma'yı oluşturan kitaplar arasında birinci sırayı alan Matta İncili; araştırmacıların büyük bölümüne ve dinsel tarih yazarı Mircea Eliade'ye göre, Hz.İsa'dan yaklaşık 45 yıl sonra 80 yıllarında yazılmıştı. Bu İncil, hem Eski Antlaşma'nın ana hatlarının içinde kalması ve hem de Musevilik ile bağlarını koparmış olması ile dikkati çeker. Ayrıca Yahudi - Hıristiyanlık (Nasraniler) açısından da önemli konumdadır. Uzmanlar; Matta İncili'nin nitelikleri itibariyle bulunduğu yeri kazanmayı, hak etmiş olduğu düşüncesindedir.

Hıristiyan kaynaklarına göre Matta İncili; gümrük memuru iken Hz.isa'nın davetiyle havari olan Matta tarafından 60 yıllarında yazılmış, İbranice olarak kaleme alınan metin, daha sonraları Grekçe'ye çevrilmişti.

Günümüzde havari Matta'nın bu İncil'i yazdığına inanılmamaktadır. Çünkü yazar; kimliğini vermemiş, İsa'yı tanıdığını, onunla yolculuk ettiğini söylememiş, sözde yazdığı İncil'de havari Matta'dan bahsederken, kendisinden değil de başka birisinden bahsediyormuş gibi üçüncü şahıs kalıbı kullanmıştır. Ayrıca Tanrı'nın esinlenmesine kavuşmuş bir havari, havari olmayan Markos'tan yardım görür mü? Uzmanlar, Matta'nın Markos İncil'inden geniş çapta istifade ettiğini kabul ederler.

Dr.Maurice Bucaille Tevrat, İnciller ve Kur'an isimli kitabında Matta İncili hakkında şöyle yazmıştır. s.108, 109: «Bu İncil yazarının Yahudi olduğu, itiraz götürmez bir husustur; kitaptaki sözler Filistin sözleri, dili ise Yunan dilidir. Culmann'a göre, yazarın hitap ettiği insanlar Yunanca konuşmakla birlikte Yahudi geleneklerini ve Aramice'yi biliyorlardı...Tahmin edilmektedir ki, bu İncil Suriye'de belki de Antakya'da veya Finike'de kaleme alınmıştır, zira bu yörelerde büyük bir Yahudi toplumu yaşamaktaydı... Yazar gelenekleri konusunda derin bilgisi olan bir kişidir...Ünlü bir ilâhiyatçı olan Paris Katolik Enstitüsü Profesörü Kannangiesser'in Matta İncili hakkında düşünceleri de şöyledir : Matta istifade ettiği metinleri çok ciddi bir şekilde değiştirmektedir...Sözlü rivayetlerle gelen eski bir bilgiyi yazılı eserine kendi usulünce yerleştiriyor... Kitabına gerçek manada inanılmaz bir takım öyküler alıyor... Matta, İsa'nın ölümüyle birlikte ortaya çıkan olayları anlatırken, kendi hayal mahsulünün bir örneğini daha verir.(Bkz. 27/51-53). Bu parçanın eşine öteki İnciller'de rastlanmaz....İncil yazarlarının sözde bizzat İsa'nın ağzından naklettikleri sözler arasında aklın almazlığı en belirgin ve en az tartışılabilir olanına, belki de Matta'da rastlıyoruz.»

Matta İncili'nın kaynakları nelerdir? Bunların başında aralarında havarilerin de bulunduğu Nasraniler'den gelen sözlü rivayetler ve ayni toplumun kaleme aldığı, bugün ise izine rastlanamayan gerçek İncil gelir. Geniş olarak istifade ettiği kabul edilen Markos İncili ile Pavlus'un Mektupları da yazarın incelemesine hazır olan belgelerdendi.

Matta İncili'ne sonradan yapılan ekleme. İncil'in son bölümüne, dördüncü yüzyılda kabul edilen Üçleme (Teslis) inancına uygunluk sağlaması için 28/18,20 olarak numaralanan pasajıyla «Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz olma emri.» ilave edildi. Araştırmacıların ittifakla birleştiği nokta; diğer İnciller'de üçleme ile ilgili vaftiz olma emrinin bulunmadığı, havariler zamanında da vaftizin, yalnızca İsa Mesih adıyla yapılmış olduğudur. Bu gerçek Elçilerin İşleri'nde birçok örneklerle (2/38, 22/16, 10/48, 8/16,19/5) belirtilmişti. 2/38 : «(Havari) Petrus onlara şu karşılığı vedi: Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak, Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.» Pavlus'un Mektuplarında da olduğu gibi, o çağda Hıristiyanlığı kabul edenler yalnızca İsa Mesih'in adıyla vaftiz olmaktaydılar. Romalılar 6/3 : « Mesih İsa'ya vaftiz edildiğinizde, hepinizin O'nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz.»

Üçleme inancı 325 yılında İznik Konsili'nde, rahip Arius ve taraflarının karşı görüşlerine rağmen, diğer rahiplerin oy çokluğu ile kabul edilmiş, 381 yılında toplanan İstanbul Konsili'nde de resmileştirilmişti. Dördüncü yüzyılda resmileşen üçleme doktrini, birinci yüzyılda yazılan metine eklenmiş, böylece Konsil'in aldığı karar ile Matta İncili'ne uyum sağlanması temin edilmişti. Bu da göstermektedir ki İncil metinlerine zaman zaman eklemeler yapılmış veya değiştirilmişti. Matta İncili'ne ilâve edilen pasajde şöyle yazmaktadır: 28/18, 20 « İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi : Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna kadar her an sizinle birlikteyim. »

MARKOS İNCİLİ