TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


NASRANİLER'LE PAVLUS'UN ÇATIŞMASI

Sinoptik İnciller olan Matta ve Markos ve Luka'ya göre Hz.İsa; Kutsal Yasa'yı geçerli kılmaya ve tamamlamaya, dinleşen insan geleneklerini kaldırmaya gelmişti. (Bkz.Matta 5/17 ve Markos 7/8) O, tıpkı Hz.Adem gibi babasız yaratılmış, mucizelerle donanmış Tanrı değil O'nun sevgili kulu ve peygamberiydi. Pavlus'un öğretisi, aralarında havarilerin de bulunduğu Nasraniler arasında büyük bir uçurumun açılmasına ve neticesinde de çatışmaya sebep oldu. Bu çatışma yıllarca aralıksız devam etti.

Nasranilerin önderi Hz.İsa'nın kardeşi Yakup, Pavlus'un gittiği ülkelere Kudüs'teki kiliseden elçiler göndermeye başladı. Elçiler; Pavlus'un öğrettiklerinin doğru olmadığını, Hz.İsa'nın gerçek mesajının başka olduğunu açıklıyorlardı. Araştırmacılara göre Yakup'un adamları;Pavlus'un vaaz verdiği kimselere sözlü olarak büyük bir ihtimalle Nasraniler tarafından yazılmış gerçek İncil ile doğru bilgi veriyorlardı.

Pavlus'un, elçilere karşı tepkisi 2. Korintliler'e yazdığı mektupta Sahte Elçiler başlığı ile yer alır. 11/ 2-5, 22 - 24 : «Sizler için Tanrısal bir kıskançlık duyuyorum... Düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak aldanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekalâ hoş görüyorsunuz. Ayrıca, aldığınız ruhtan farklı bir ruhu ve kabul ettiğiniz farklı bir Müjde'yi (İncil'i) kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz. Sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum... Onlar İbrani mi? Ben de İbrani'yim. İsrail'li mi? Ben de İsrail'liyim. İbrahim'in soyundan mıdırlar? Bende onun soyundanım. Mesih'in hizmetkârları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben onun daha üstün bir hizmetkârıyım. Ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız dayak yedim, çok kere ölümle burun buruna geldim. » Pavlus Mektubunda da itiraf ettiği gibi Nasraniler; kendisinin tanıttığından ayrı bir İsa'yı farklı bir Ruh'u ve başka bir Müjde'yi (İncil'i) öğretiyorlardı.

Pavlus, Akdeniz çevresinde Korint'te bir müddet kalmış, Havarilere ters düşen dini yayarken, Nasrani olmayan Yahudilerin de tepkisini almıştı. Elçilerin İşleri 18/13: «Bu adam Yasa'ya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor.»

ROMA YÖNETİMİNE ŞİRİN GÖRÜNME