TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


PAVLUS - NASRANİ ANLAŞMAZLIĞI

Öğretim farklılığından dolayı Pavlus ile Nasraniler arasında bir uçurum açılmıştı ve temel konularda anlaşmazlık sık sık yaşanıyordu. Havarilerin ağır şekilde «İkiyüzlülük» ile suçlandığı çatışma, Galayalılara yazılan mektupta şöyle su yüzüne çıktı. 2/11-15: «Ne var ki Kefas (Havari Petrus) Antakya'ya geldiği zaman, suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim. Çünkü (Hz. İsa'nın kardeşi) Yakup'un yanından bazı(elçiler) adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı, onlarla yemek yemez oldu. Öbür Yahudiler de onun gibi ikiyüzlülük ettiler. Sonunda Barnaba bile onların ikiyüzlülüğüne kapıldı. Müjde (İncil) gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce, hepsinin önünde Kefas'a şöyle dedim : «Yahudi olduğun halde Yahudi gibi değil, öteki uluslardan biri gibi yaşıyorsun, nasıl olur da ulusları Yahudi gibi yaşamaya zorlarsın.»

Mektuptan anlaşıldığına göre Pavlus, Kutsal Yasalar'ın bir kısmını hükümsüz kılmak istiyordu. Nasraniler ise buna karşı çıkıyor, Hz.İsa'nın Yasalar'ı kaldırmaya değil, geçerli kılmaya ve tamamlamaya (Matta 5 / 17) gelmiş olduğunu vurguluyorlardı. Pavlus; kendi öğretisini yaymak için önce havari Petrus'u Kutsal Yasalar'ın bir bölümünü hükümsüz kılma gereğine ikna etmiş, ancak Hz.İsa'nın kardeşi Yakup'un uyarısıyla, Petrus tekrar dönüş yapmıştı. Pavlus, Antakya'ya geldiği zaman havari Petrus ile çatışmış, Hz.İsa'nın kardeşi Yakup ile Barnaba dahil Nasrani toplumunu «İkiyüzlülük» gibi ağır bir şekilde suçlamıştı.

Dr. Maurice Bucaille, Tevrat, İnciller ve Kur'an isimli eserinde Pavlus hakkında şöyle yazmıştır. S.94, 97 : « Hıristiyanlığın üzerinde en çok tartışıldığı siması olan Pavlus, gerek onun ailesince, gerek Kudüs'te Jacqes ile birlikte çalışan havarilerce İsa'nın düşüncesine hıyanet etmiş kimselerin aleyhine olan bir Hıristiyanlık tesis etmiştir. İsa'yı sağlığında görmediği halde, İsa dirildikten sonra kendisine Şam yolunda göründüğünü iddia ederek görevine geçerlilik kazandırmıştır. »

Pavlus ile Hz.İsa'nın temsilcisi Nasraniler arasında ki çatışma yıllarca devam etmiş, neticede Pavlus'un öğretisi galip gelerek bugünkü Hıristiyanlığın temelleri atılmıştı.

PAVLUS ESKİ YASALARI GEÇERSİZ SAYIYOR