TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


HER TOPLUM KENDİ KİTAPLARINA GÖRE HÜKMETSİN!

İncil'e inananlar, Allah'ın bu kitapta vahyedip indirdiklerine göre hükmetsinler... (Maide 5/47)
Kitap sahibi insanlar! Sizler Tevrat ve İncil'i ve RAB'binizden sizin için indirilen şeyi tutup ayağa kaldırmazsanız (yani hükümlerini tatbik edip yerine getirmezseniz) hiçbir sözünüzde durmamış olursunuz. (Maide 5/68)

Kur'an, İncil ile Tevrat'a inanmış olan Hıristiyanların ve Yahudilerin kendi kitabındaki yasaları uygulamalarını, yaşamlarını da ayni esaslara göre tanzim etmelerini istemektedir. Kur'an, ilâhî kitap sahibi olmayan bütün insanları bu yeni dine davet etmiş, Yahudi ve Hıristiyanları da Tevrat ve İncil'deki kanunları uygulamaya teşvik etmiştir.

Prof.Dr. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi isimli kitabında şöyle yazmıştır: S.639 :«Kur'an'ı Kerim; bütün insanları bu yeni dine davet ederken, şayet Allah inancına sahip bir dine mensupsalar, bu daveti kabul etmeyip, İslâm olmayanları kendi dinlerine karşı ihmalkar davranmaya asla çağırmamaktadır. Aksine Kur'an'ı Kerim, gayet açık ve seçik biçimde, bu gibi kimselerin kendi dinlerinin icaplarını yerine getirmeleri için ısrarlı bile davranmaktadır.» Hz.Muhammed (s.a.v.) fethettiği bazı bölgelerde küçük Hıristiyan Arap beylikleri de vardı. Onları hiçbir zaman bu yeni dine davet ederek zorlamamış, yalnızca İslam Devleti'nin teminatı altında olmanın karşılığı olarak cizye denilen bir vergi almıştı.

Kıyamet Günü'nde de insanlar, kendi kitaplarına göre Tevrat, İncil ve Kur'an'daki yasa hükümlerine uygun olarak ödüllendirilecek veya ceza görecektir. Casiye 45/28 :«Kıyamet günü tüm halkları, toplanıp diz çökmüş görürsün. Her toplum kendi kitabına davet edilir. Bugün yapıp ettiklerinizin karşılığı ile yüzyüze getirileceksiniz.»

Araştırmacılar; Kur'an'ı Kerim'in indiği M.S. yedinci yüzyılın başında, bazı Hıristiyan toplumlarında gerçek İncil'in bulunduğunu kabul ederler. İşte Kur'an'ı Kerim'de : «İncil'e inananlar, Allah'ın bu kitapta vahyedip indirdiklerine göre hükmetsinler.» Ayeti bugün elimizde bulunan insan eliyle bozulmuş 4 İncil'e değil, gerçek İncil'e uyulması için verilmiş bir buyruktu.


TEVRAT'LA İNCİL'İ DOĞRULAMA VE KORUMA GÖREVİ