TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'IN GERÇEK İNCİL'İ ONAYLAMASI

Onların izi üzerine arkalarından, yanında ki Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve ışık bulunan İncil'i verdik. O, yanlarında ki Tevrat'ı tasdik edicidir. Allah'tan korkanlar için de bir hidayet ve öğüttür. (Maide 5/46)

Kur'an'ı Kerim bu ayetle Hz. İsa'ya İncil'i verenin Allah olduğunu kabul ve ifade eder. Kur'an'ın indiği devirde bazı Hıristiyan toplumlarında, araştırmacıların Q ismini verdikleri asıl İncil bulunuyordu. Bugün kayıp olan Q İncili, Hz. İsa'nın varisleri Nasraniler tarafından yazılmıştı. (Bkz. Bu kitap, Pavlus ve Nasraniler). İşte Kur'an; kendi aralarında bile çelişkili olan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri'ni değil, içlerinde havarilerin de bulunduğu Hz. İsa'nın yaşam ve sözlerinden kaleme aldığı gerçek İncil'i onaylamıştı.

Hz. İsa'nın sağlığında ve Nasrani Hıristiyanlık zamanında İncil ve Kur'an arasında hiçbir aykırılık ve terslik bulunmamaktaydı. Sonraki asırlarda, kilise teşkilatları aracılığıyla ortaya konan Hıristiyanlık, Hz. İsa'nın zamanında olandan tamamen ayrı ve buna aykırı bir din olmuştu. (Bkz. Bu Kitap, Hz. İsa ve Kutsal Ruh'un Tanrılığı)

Dininizde Aşırılığa Gitmeyin

«Ey kitap sahibi! Dininizde aşırılığa gidip, doymazlık etmeyin, Allah hakkında gerçek dışı birşey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın Resulü ve Kelimesi'dir. O'nu kendisin- den bir ruh ile beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. «Üçtür» demeye son verirseniz sizin için daha iyi olur. Allah Vahid'dir, Tek ve biricik İlâhtır, çocuğu olmaktan arınmıştır...» (Nisa 4/171)

Kur'an, dinlerinde aşırılığa giden Hıristiyanları uyarıyor.
Hz.İsa Allah'ın oğlu değil, O'nun peygamberi ve kuludur. Kutsal Ruh'da Allah'ın bir kulu, Hz.İsa'yı güçlendiren büyük melek Cebrail'dir. Allah «Üçlü Birlik» değil, tek ve biricik Kudret'tir.

Hıristiyanlar Müslümanlara Dosttur

Kur'an, Hıristiyanları Müslümanlara en yakın toplum olarak tanıtmaktadır. Maide 5/82 : «...İnsanların iman edenlere (Müslümanlara) sevgide en yakın olanlarını «Biz Nasranileriz (Hıristiyanlarız) diyenlerde bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde kendini Allah'a adamış papazlar ve rahipler vardır. Onlar gurur ve kibirlik taslamazlar.»

Kur'an kitap sahipleri içinde çok seçkin, Allah yolunda kimseler olduğunu açıklamakta ve onları övmektedir. Ali İmran 3/113,114: «Kitap sahibinin (Yahudi ve Hıristiyanlar) hepsi bir değildir. Allah için baş kaldıran, hak ve adaleti ayakta tutan bir topluluğu da vardır. Gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar, iyiyi ve güzeli emrederler, kötüyü ve çirkini yasaklarlar. Hayır işlerinde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar, barışa yönelik hizmet üretenlerdir. »


KUR'AN'IN TEVRAT'I ONAYLAMASI