TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "MELEK, ŞEYTAN VE CİN"

KUR'AN'DA MELEK

Melekler; kudretli, şuurlu ve gözle görünmeyen madde ötesi varlıklardır. Özel bir nur-ışın enerjisi ile yaratılmıştır. Onlar Yüce Yaratıcı'nın verdiği görevleri yerine getirir ve devamlı ibadet ederler. Kendilerinde erkeklik-dişilik gibi unsurlar bulunmamaktadır. Uzayda son derece süratle hareket eden meleklerin sonsuz kabul edilen sayılarını, ancak Yüce Allah bilir. Meleklere de kendi içlerinden peygamberler gelmiştir. İnsanların dostu, temiz, masum, güzel huylu olan melekler; yaratılışın pozitif kutbunu, Yüce Yaratıcı'nın da cemal görüntüsünü temsil eder. Şeytan'da yaratılışın negatif kutbunu ve Yüce Allah'ın celâl görüntüsünün temsilcisidir.

Şeytan ve meleğin oluşturduğu iç kuvvetler, insan benliğinde birlikte bulunmaktadır. Bu iki zıt kuvvetin savaşı, insanlarda yaşam boyu devam eder. Savaşı şeytani kuvvetlerin kazanması durumunda o benlik dünya planındaki sınavını kaybederek azab çekecek, meleki kuvvetlerin zaferiyle de kul Allah'ın istediği sıfatları kazandığından ebedi kurtuluş ve mutluluğa erişecektir.

Lütuflandırılmış kullar.
...Melekler lütuflandırılmış kullardır. Onlar Allah'ın sözünün önüne geçemezler. Hep O'nun emri ile hareket ederler. (Enbia 21 / 26, 27)
Melekler; gece gündüz Allah'a ibadet eden, verilen emirleri yerine getiren, iyilik ve yardım görmüş kullardır. Fussilet 41 /38 : «...Rab'bin katında bulunan melekler, hiç usanmadan gece gündüz Allah'ı tespih ederler.»

Erkeklik - dişilik unsurları.
Rahman'ın kulları olan melekleri dişiler saydılar. Onların yaratılışına tanık mıydılar? (Zuhruf 43 / 19)
Meleklerin; maddi varlıklara mahsus yemek, içmek,uyumak ve erkeklik-dişilik gibi unsurları bulunmamaktadır. Necm 53 / 27:
« İşte ahirete inanmayanlar, meleklere dişi isim takıp duruyorlar. »

Sonsuz sürat.
Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselirler. (Mearic 70 / 4)
Bu ayet meleklerin akıl almaz süratlerini ifade ediyor. Evrenin sonsuz mesafelerine, ancak meleki bir hızla erişilebileceği anlatılmıştır. Meleklerin sürat ve kudretleri, kanatlı olmalarıyla açıklanmaktadır. Fatr 35 / 1: «...Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'tır. »

Meleklerin peygamberi.
Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da... (Hac 22 / 75)
Ayetten meleklerin de tıpkı insanlarda olduğu gibi peygamberleri olduğunu öğreniyoruz. Kur'an'da meleklerin en yücelmiş olanlarına “Ruh” ismi verilmiştir. Cebrail (a.s.)'ın bir ismi de Ruh'tur. Meryem 19 / 19 : «Ruh (Cebrail) dedi : Ben sadece Rab'bimin elçisiyim...» Kur'an'da isimleri geçen dört büyük melek; Hz.Muhammed (s.a.s.)'e ve Hz.İsa(a.s.)'yı destekleyen Cebrail, kudret belirişi ile görevli Mikail, sur üfleyerek mahşerde dirilme sırrına işaret verecek İsrafil ve ölüm meleği Azrail büyük ihtimalle meleklerin peygamberi durumundadır. Bakara 2 / 98: «...Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allan'da bu tür inkârcılara düşman kesilir. »

Koruyucu melekler.
Her insan için, onu önünden ve arkasından izleyen melekler vardır ki, kendisini Allah'ın emrine bağlı olarak koruyup denetlerler. (Rad 13 / 11)
Yüce Yaratıcı, kulları üzerinde mutlak hakimdir. İnsanlar başıboş ve kendi haline bırakılmamıştır. Her insana koruyucu melek gönderilmiş, onlar tamamile denetim altına alınmıştır. Yüce Allah'ın hükmü ve denetiminde ki kulun hayat öyküsü, ecel emri gelinceye kadar devam eder. Ölüm, hastalık, kaza, sıkıntı gibi felâketler, Yüce Yaratıcı'nın takdir ettiği oluş sırları gereğidir. Tegabün 64 / 11: «Allah'ın izni olmadıkça hiçbir felaket gelip çatmaz.»

İman ve ilham melekleri.
Muhakkak ki: “Rab'bimiz Allah'tır” deyip, sonra doğrulukta devam edenler üzerine melekler sürekli inerek şöyle derler: “Korkmayın, üzülmeyin de, size söz verilen cennetle sevinin. Biz sizin hem bu dünyada ve hem de ahirette dostlarınızız.”(Fussilet 41/30)

Bu ayet ile bir “Yaratılış yasası” açıklanmaktadır. Yüce Allah iman edenlere, yaratılışın pozitif kuvveti olan ilham melekleri ile rahmetini indirmektedir. Gönül ve akıl merkezlerine inen bu meleki iç kuvvetler, imanı ve iradeyi takviye ederek kuvvetlendirir. Meleklerin insanlara yaptığı bu manevi yardıma ilham denir. İlham, Allah'ın meleklerle gönüllere indirdiği duygu ve düşüncelerdir. İnananlara ilâhî bir güç katar. Artık o insan kötülüklerden korunarak, Allah'ın rıza ve sevgisine ulaşır.

Ölüm melekleri.
De ki: Sizin canınızı almaya vekil edilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rab'binize götürüleceksiniz.
(Secde 32 / 11)
Yüce Yaratıcı'nın canımızı almak için görevlendirdiği ölüm melekleri ölümü kolaylaştıran özel yeteneklerle donatılmış bir kuvvettir. Dünya planında “Halifelik” ile lütuflandırılmış insan, ruh ile madde ötesini ve beden ile de madde unsurumuzu teşkil eder. İşte bu karmaşık durumumuzun acı çekmeden ayrılması, Rab'bimizin bir rahmeti, özel bir enerji ve ilim ile donanmış ölüm meleklerinin görevi olmuştur. İslâmiyet'te Azrail'in ölüm meleklerinin başı olduğu kabul edilmekle beraber, Kur'an'da kesin bir bilgi yoktur. Yukarda ki ayetten her insan için ancak bir meleğin vazifelendirildiğini öğreniyoruz. Nahl 16 / 32 : « Melekler, iyi insanlar olarak (yaşayanların) canlarını alırken: “Selam size, yaptıklarınıza karşılık cennete girin” derler. »

Cehennemde ki görevliler.
(Cehennemin) Üzerinde on dokuz koruyucu melek vardır. Biz cehennem işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendir- mişizdir.
(Müdessir 74 / 30, 31)
Melekler, yaratılış gayeleri olarak Yüce Yaratıcı'nın verdiği görevleri yerine getiren kudretli varlıklardır ki, cehennem işlerine de emredileni yapan Zabani olarak isimlendirilen çok sert azab melekleri vazifelendirilmiştir. Müthiş güçleri ile arınacak varlıkları terbiye ederler. Günah işlemiş kulların arınma yapıldığı cehennem, ürpertici ismine rağmen Yüce Allah'ın bir rahmetidir.

KUR'AN'DA ŞEYTAN

Şeytan; isyankarlığın, fenalığın ve kötülüğün temsilcisidir. Kötü cinlerin ve insanların dışında ayrıca Şeytan diye bağımsız bir varlık yoktur, cinlerden de olur insanlardan da. şeytan, yaratılışın negatif kutbunu ve Yüce Allah'ın Celâl görüntüsünü temsil eder.

Cin ve insan şeytanları.
(Şeytan) Cinlerden de olur insanlardan da. (Nas 114 /6)
Şeytan; bağımsız bir varlık değildir, cinlerden de olur insanlardan da. İnsanların düşmanı olan kötü kuvvetlerin temsilcisi şey- tanlar; şüphe ve kuruntu vererek, etkili telkinlerle insanları kötü yollara sevk eder. Yüce Allah bazı oluş sırlarına açıklık getirmiş, şeytanlar Allah'tan vahiy alan peygamberleri etkileyememişlerdir. Enam 6 / 112 : «Biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. »

Şeytani kuvvetlerin atası.
Biz meleklere : “Adem'e secde edin demiştik. İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi. Kendi Rab'binin emrine ters düştü... (Kehf 18 / 50)
İblis, şeytan denilen kötü kuvvetlerin atasıydı. Hz.Adem'in dünyaya gelmesinden daha önce, gözle görülmeyen özel bir ışından yaratılmış cinlerdendi. Yüce Allah'ın emrine rağmen Hz.Adem'e secde etmeyerek isyan etmiş, böylece asi ve nankör bir kul olmuştu. İnsanların düşmanı olan İblis, nasıl ki Hz.Adem'i kandırarak cennetten çıkarmışsa, İblis'in nesilleri de düşmanlık yaparak insanları Allah'ın yolundan saptıracaktır. Ancak onların gerçek iman sahiplerine hiçbir etkisi ve hakimiyeti olmaz. Hicr 15 / 39: « İblis dedi: Rab'bim beni azdırmana yemin ederim ki, yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım. İçlerinden ikiyüzlülüğe sapmamış, samimi kulların bunun dışındadır. »

İnsanın düşmanı.
... “Şeytan size apaçık düşmandır ” demedim mi?(Araf 7/22)
Şeytanın yaratılışta ki temel görevi; insanın içine şüphe, tereddüt ve kuşku vererek onları imandan saptırmaktır. Melekler de onların doğru yola girmeleri için savaşırlar. İşte insan bu iki zıt kuvvetin etkisiyle çile çekerek olgunlaşması, bir yaratılış kanunudur. Furkan 25 / 29: «...şeytan insanı rezil ve perişan eden bir varlıktır.»

Şeytanın insana yaptığı etki.
Şeytan insanların göğüslerine vesvese verendir.(Nas 114/5)
Cin ve insan şeytanlarının insanlara yaptığı etkiye vesvese denir. Vesvese; şüphe, tereddüt, kuruntu ve aslı olmayan kuşkulardır. Kötülüğün temsilcisi cin şeytanları, iman etmemiş günahkarların gönüllerine inerek onlara gizli ve sinsice türlü vesveseler fısıldar. Çarpık gösterici telkin ile onları aldatır böylece gayelerine ulaşırlar. şeytanlar; Allah'a, ahirete, meleklere, kadere inanç konusunda kuşkuya düşürür. Fakirleşeceksiniz diye kışkırtarak insanların hırslarına hırs katarlar. şuara 26 / 221, 223 : «şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, her günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler, çokları yalancıdır. »

Şeytanın kötülüğünden Allah'a sığının.
Eğer şeytanın şüphe ve kuruntusu seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın... (Araf 7 / 200)
Eğer şeytan; İlâhi Yasalar'ın aksine hareket etmen için seni dürtükler ve kötülüğe sevketmek isterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü o kovulmuş şeytan insanın düşmanıdır ve türlü kandırma taktikleri uygular. İnsanların gönlünü rahatlatacak, sıkıntılarını giderecek ve doğru yola iletecek tek kudret Yüce Allah'tır. Rad 13 / 28 : «...Allah'ı anmakla gönüller huzura erer. »

Allah'a yönelmeyenlere şeytanı musallat ederiz.
Kim Rahman'ın zikrine (Kur'an'a) karşı kör olursa, ona bir şeytan sardırırız; artık o, onun (yanından ayrılmaz, ona sürekli olarak kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur. (Zuhruf 43/36)
Kim Allah'ın Yasaları'nı görmezlikten gelir ve ondan uzaklaşırsa, kendisine kötülükleri telkin eden bir şeytanı arkadaş olarak veririz. Araf 7 / 27 : « Ey Ademoğulları, şeytan ana babanızı ...cennetten çıkardığı gibi, sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlara dost kıldık. »

Şeytan inananlara zarar veremez.
Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rab'lerine sığınanlar üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak kendisine dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır. (Nahl 16 / 99, 100)
Gerçek iman sahiplerine şeytan hiçbir etki de bulunamaz. Onları kendi sapık yoluna getiremez. Mücadile 58 / 10 : «...şeytan, Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar veremez. İman edenler sadece Allah'a güvenip dayansın. »

KUR'AN'DA CİN

Cin; gözle görülmeyen ışın gibi özel bir enerji biriminden yaratılmış, akıl ve bilinç sahibi madde ötesi bir varlıktır. İnsanlar gibi dişili, erkekli aileleri ve toplulukları vardır. Bizden başka bir boyutta, arzda ve gökte sayılarını ve cinslerini bilemiyeceğimiz kadarının yaşamakta olduklarını Kur'an bildirmektedir. İnsanlarda olduğu gibi Yüce Allah'a iman edenleri bulunmakla beraber, cin şeytanı İblis gibi isyankâr olanları da vardır. Cinlere de kendi içlerinden peygamberler gönderilmiştir.

Cinleri ateşten yarattık.
Cinleri de dumansız ateşten yarattı. (Rahman 55/15)
Cinleri de (insandan) daha evvel kavurucu ateşten yarattık. (Hicr 15 / 27)
Ayette ki “Dumansız ateş” ifadesi, bugünkü teknoloji ile ışını, radyasyonu ve mikro dalgayı tarif etmektedir. şu halde cinler; ışın gibi görünmeyen canlı varlıklardır.”Kavurucu ateş”, özelliği ile yani zehirli olan radyasyon ile maddeye de etkili olmaktadır. İnsanlar gibi akıl, şuur ve iradeye sahiptir.

Allah'a kulluk için var edilmiştir.
Ben cinleri ve insanları sadece Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat 51 / 56)
Cinler de tıpkı insanlarda olduğu gibi Allah'a kulluk etmeleri için yaratılmış ve onlar da İlâhi Yasalar'a uymakla yükümlü kılın- mıştır. İyi işler yapanlar cennete, kötülük yapanlar da cehenneme gidecektir.

Cinler topluluğu.
Ey cinler ve insanlar topluluğu... (Enam 6 / 130)
Cinlerin de insanlarda olduğu gibi; bizim bilemediğimiz ve göremediğimiz ayrı bir boyutta, yeryüzünde veya gökte toplu halde yaşadıklarını, dişili, erkekli aileler oluşturduğunu, ailenin de ötesinde toplulukları bulunduğunu Kur'an ayetlerinden öğreniyoruz. Cin 72 / 6 : « Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınıyorlardı da, onların kibir ve azgınlıklarını arttırıyorlardı.» Enam 6 / 128 : « Allah onların hepsini topladığı gün, Ey cinler topluluğu, insanlarla çok uğraştınız der. Onların insandan olan dostları, “Ey Rab'bimiz biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna geldik, derler. O da, “Allah'ın dilediği hariç, içinde sonsuza dek kalacağınız yer, ateştir, buyurur... »

Şeytani cinler ve iman etmiş cinler.
... Bizlerden (cinlerden) iyi olanlar var, olmayanlar da var. Çeşit çeşit yollara ayrılmışız... Allah'a teslim olanlar da, hak yoldan sapanlar da bulunuyor. Allah'a teslim olanlar doğruya ve hayra kavuşmuşlardır. (Cin 72 / 11, 14)
Kur'an'ın açıkladığı gibi cinler iki kısımdır. Bir bölümü iyi ahlaklı, hayırlıdır ki onlar Yüce Yaratıcı'ya iman etmişlerdir. Bir kısmı da isyankar, kötülüğün ve fenalığın kaynağıdır ki; insanları saptıran, aldatan, vesvese veren iman etmemiş İblis gibi şeytan denilen asi kullarıdır. Kehf 18 / 50: «...İblis, cinlerdendi. Kendi Rab'binin emrine ters düştü...»

Cinlere de peygamberler gönderilmiştir.
Ey cinler ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimizi anlatan ve şu gününüzde (Kıyamet Günü) yeryüzüne geleceğiniz hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? (Enam 6/130)
Ayetten; insanlarda olduğu gibi cinlerde de kendi aralarından peygamberler gönderildiğini, Allah'ın Yasaları'nın anlatıldığını öğreniyoruz.


ÖZET