TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL 'DE "VAFTİZ"

Tevrat'ta sünnet nasıl Tanrı'ya imanın bir simgesi ise, İncil'de de vaftiz Tanrı'ya imanın sembolüdür. Hz. İsa Mesih'e iman ve itaat edildiği zaman, sünnet olma yerine vaftiz işareti alınmış olur. Vaftiz; sözlük anlamıyla suyla yıkama, suya daldırma demektir.

HZ. İSA VAFTİZ OLUYOR

Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.(Markos 1/4)
O günlerde Celile'nin Nasıra Kenti'nden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından şeria Irmağı'nda vaftiz edildi. (Markos 1 / 9)

Yüce Tanrı'dan vaftiz emrini alan Hz.Yahya, günahlarının bağışlanması için insanları çöle davet ediyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalim'liler hepsi ona gelmeye başlamışlardı. Günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından şeria Irmağı'nda vaftiz ediliyordu. Bu arada İsa Mesih de Hz. Yahya tarafından vaftiz edildi.

VAFTİZ ÖNCELERİ İSA MESİH ADIYLA YAPILIYORDU

Petrus onlara şu karşılığı verdi : “Tövbe edin, herbiriniz İsa Mesih'in adıyla vafiz olsun... (Elçilerin İşleri 2 / 38)
Pavlus... “ İsa'ya inanmalarını ” söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. (Elçilerin İşleri 19 / 4, 5)

Hz.İsa'nın sağlığında ve havariler zamanında yeni Hıristiyan olanlara vaftiz, İsa Mesih adıyla yapılıyordu. Havari Petrus, havari Yuhanna ve Pavlus'da bu öğretiyi insanlara uyguluyordu. Hz. İsa' nın en yakınları olan havariler; yalnız Matta İncili'nde bulunan Üçlü Birlik inancıyla değil, İsa Mesih'in adıyla vaftiz yapıyorlardı. Elçilerin İşleri 8 / 14, 16: « Yeruşalim'de ki elçiler, Samiriye halkının, Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler...Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı.» Elçilerin İşleri 10 / 47, 48 : «...Petrus...Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a, birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular. »

PAVLUS'DA İSA MESİH ADIYLA VAFTİZ OLMUŞTU

(Hananya Pavlus'a şöyle dedi:) “Haydi, ne bekliyorsun? Kalk, O'nun (İsa'nın) adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın.” (Elçilerin İşleri 22 / 16)

Pavlus'un; Elçilerin İşleri'nin yazarı dostu Luka'ya anlattığına göre, Şam yolunda İsa Mesih kendisine görünmüş ve onu “elçi” olarak görevlendirmişti. Bundan sonra Kutsal Yasa'ya bağlılığı ile bilinen Hananya'nın yanına gitti. Elçilerin İşleri'ne göre orada Hıristiyan olurken Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'la değil, İsa Mesih adıyla vaftiz olmuştu.
Oysa Matta İncil'ine gör, İsa Mesih öldükten sonra dirildiğinin üçüncü günü havarilerine şöyle demişti: 28/16-19: «Onbir öğrenci(havari) Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunu söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştiri; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. »
Kendisinin İsa Mesih'in elçisi olduğunu söyleyen Pavlus, üçlü birlik inancı ile vaftiz olması gerekirken, niçin İsa adıyla vaftiz olmuştu? Bu çelişkili bir durum değil miydi?

BABA, OĞUL VE KUTSAL RUH ADIYLA VAFTİZ

İznik Konseyi'nde Baba ile birlikte Oğul'un da Tanrı olduğu kabul edilmişti. 381 yılında toplanan Birinci İstanbul Konseyi'nde deKutsal Ruh'un ilâhlığı görüşüldü. Neticede Üçlü Birlik öğretisi kabul edilerek tamamlanmış ve Kutsal Ruh'un da Tanrı oluşuyla, Hıristiyanlık inancının temeli atılmıştı. İsa adıyla yapılan vaftiz'in bu tarihten itibaren; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla yapılması gereği resmileşti. Bugün Hıristiyanlarda bu inanca uygun vaftiz yapılmaktadır. (Bkz. Bu Kitap, Hz. İsa ve Kutsal Ruh'un Tanrılığı, Üçleme İnancının Resmileştirilmesi.)

Araştırmacılar; Üçlü Birlik inancına kanıt olarak gösterilen Matta İncili'nde ki 28 / 19 : « Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. » alıntısı, maalesef İstanbul Konseyi'nden sonra bu İncil'e eklendiği, görüşündedir. Gerekçe olarak diğer İnciller ve Pavlus'un Mektuplarında “ Üçleme ” inancı ile ilgili vaftiz emrinin bulunmadığı, Hz.İsa'nın sağlığında ve havariler zamanında da vaftizin sadece İsa Mesih adıyla yapılmış olmasıdır. Böylece dördüncü yüzyılda kabul edilen Üçleme inancı, uyum sağlaması için birinci yüzyılda yazılan Matta İncili'ne eklenmişti.

HIRİSTİYANLIKTA VAFTİZ NEDİR?

Aşağıdaki yazı “Vaftiz nedir?” başlıklı makaleden alınmıştır.
Vaftiz; Mesih ile birleşmeyi, O'na ait olunuşu, O'nun kanıyla günahların bağışlanmasını, O'nun Ruh'uyla yeniden doğuşu, oğulluğa alınışı, sonsuz yaşama kavuşulması, gözle görülen kiliseye katılışı ve Rab'be ait oluşu belirtir. Kimler vaftiz edilmelidir? Kilisenin dışında kalan ve Vaat Antlaşmasına yabancı olan kişiler Mesih'e iman etmedikçe ve O'na boyun eğmedikçe vaftiz edilmemelidir. Anne, yada babası Mesih'e iman eden çocuklar ise bu bakımdan Antlaşmanın içindedir ve vaftiz edilebilir.

Vaftiz konusunda bilmemiz gerekenler :
1) Vaftiz; İsa Mesih tarafından öngörülen, Yeni Antlaşmaya ait bir ruhsal törendir. Bu tören kişinin vaftiz yoluyla gözle görülen kiliseye katıldığını görmekle kalmaz, Lütuf Antlaşmasının mührü olarak kişiye, Mesih'e ait olduğunu, yeniden doğduğunu, günahlarının bağışlandığını, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya teslim olarak yeni bir yaşama başladığını kanıtlar.
2) Bu ruhsal törende kullanılacak dışsal unsur, “su”dur. Vaftiz olacak kişi, oraya çağrılan bir müjde hizmetlisi tarafından Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edilmelidir.
3) Kişiyi suya sokmak gerekli değildir. Üzerine serpilmesi veya dökülmesi yoluyla vaftiz doğru bir şekilde yerine getirilmiş olur.
4) Yalnızca Mesih'e iman ve itaat eden kişiler değil, imanlı anne veya babaları olan küçükler de vaftiz edilmelidir.
5) Vaftizi küçümsemek, ya da gözardı etmek büyük bir günah olmasına karşın, lütuf ve kurtuluş vaftize sımsıkı bağlı değildir. Kişi vaftiz olmadan kurtulabilir ve yeniden doğabilir, yada vaftiz olduğu halde kurtulmayabilir.
6) Vaftizin etkisi hemen uygulandığı ana bağlı değildir. Ancak doğru bir şekilde yapıldığında, lütuf yalnızca sunulmakla kalmaz; Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı tarafından uygun zamanda sergilenerek kişiye gösterilir.
7) Vaftiz töreni herkese tek bir kez uygulanmalıdır.
(Kaynak : http://incilturk.com/Vaftiz Nedir, başlıklı makale)


KUR'AN'DA "SÜNNET"