REENKARNASYON

Fransızca bir kelime olan reenkarnasyon ölüm sonrasında ruhun başka bedenlerde yaşamını sürdürmesi inancıdır ki, bu görüşe İslâm literatüründe tenasüh denmektedir. Eski Hint, Mısır ve Yunan din ve kültüründe; ilkel bir inanış olan ruhun beden değiştirmesi küçük değişiklerle vardı. Bugün az da olsa bazı insanlarda reenkarnasyon düşüncesi devam etmektedir. Bu inanç şöyle özetlenebilir : «İnsanlar Dünyada; ayrı kabiliyet, ayrı olanak ve ayrı yaşam süreleri ile hayatlarını sürdüklerinden, eşitsizlik ve adaletsizliğe sebep olunmaktadır. Bunun giderilmesi için; insan ruhunun ölümden sonra birçok defa başka bedenlere girerek, olgunlaşması ve kemale ermesi sağlanır ki bu da reenkarnasyon olayı ile olmaktadır. Böylece Dünya yaşamındaki eşitsizlik giderilerek adalet sağlanmış olur.»

Reenkarnasyonun izah edilemeyen önemli tutarsızlıkları vardır. Devamlı beden değiştiren ruhun, ceza ve sevap sorumluluğu da ortadan kalkmış olur. Başka bir bedende sevap kazanabilirim. düşüncesi ile birçok kötü işler yapılabileceğinden, nefisler nasıl terbiye edilecektir? Önceki hayat hatırlanmadığından, kişisel kimlik olur mu? Kalıtım yoluyla anne-babadan geçen ruh ve beden özellikleri çocuklarda nasıl oluşacak? İşte reenkarnasyonda tüm bu soruların cevabı verilememektedir.

Bazı araştırmacılar; bilhassa Bakara ve Mümin Surelerindeki âyetleri örnek vererek, İslâmiyet'te reenkarnasyon olayı olduğunu iddia etmektedir. Oysa bu yasalar, yalnızca Dünya ve ahiret hayatı ile ilgili hükümleri kapsar. Kur'ân-ı Kerîm'de ruhun yeniden bedenlenmesi ile ilgili hiçbir hüküm olmadığı gibi, aksine önemli kanıtlar bulunmaktadır.

REENKARNASYONA KANIT GÖSTERİLEN AYETLER

2/28 : Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Siz ölüler idiniz, O sizi diriltti, sonra öldürecek ve yine diriltecektir, sonra da O'na döndürüleceksiniz.
40/11 : Dediler : Rabbimiz bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi (şu ateşten) çıkmak için bir yol var mıdır?


Reenkarnasyon (yeniden bedenlenmeyi) İslâmi yasalar ile bağdaştırmak isteyenler, yukardaki ayetleri kanıt olarak göstermektedir. Ayetlerden görüldüğü gibi her ölüm sonrasında ruh, başka bedenlere girmek suretiyle devrini tamamlayarak Dünya hayatında olgunlaşır ki bu olay ruhun kemale ermesine kadar devam eder. Şu halde Reenkarnasyon olayını Kur'ân-ı Kerîm'de tasdik etmektedir.

Oysa İslâm Din'i yeniden bedenlenmeyi kesin olarak kabul etmez. Yukardaki ayetler reenkarnasyonu değil, insanların dünya ve ahiret hayatındaki yaşamlarını ilgilendiren yasaları kapsamaktadır.

«Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti» ifadesi; insanlar dünya hayatına başlamadan önce ölü idiler, Yüce Allah ilk insan ve peygamber olan Hz.Adem'i topraktan, sonra ki insanları da bir suyun özünü (sperm) ana rahmine koyarak, onların vücutlarını güzelce tanzim ettikten sonra Kendi Ruh'undan üfleyerek yarattı. Böylece ruh vermek suretiyle onları diriltti ve hayata kavuşturdu. anlamındadır. Secde 32/7-9 :« O ki yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı da başlangıçta çamurdan(topraktan) yarattı. Sonra O, insanın neslini bayağı bir suyun özünden var etti ve ona Kendi Ruh'undan üfledi. Kulak, göz ve kalp verdi... »

«Sonra öldürecek ve yine diriltecektir.» Yüce Allah; Dünya'ya getirerek var ettiği her insanı, uygun gördüğü bir ömür ile yaşattıktan sonra vefat ettirmektedir. Enam 6/61-62 : «...Sonunda birinize ölüm geldi mi elçilerimiz onun canını alırlar... Öldükten sonra insanlar gerçek sahibi olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur...» Melekler vasıtasıyla ruh bedenden ayrılınca ölüm olayı oluyor. Beden sonlu ruh ise ölümsüzdür. İnsanın kişiliğini, kimliğini ve bütün özelliklerini temsil eden ruh, gerçek sahibi YüceYaratıcı'sına geri dönerek huzurda toplanır. O'nun hükmüne teslim edilir. Dünya'da iken yapmış olduğu işlere göre ceza veya ödül alır. Ruh bedenden ayrı olduğu zamanlarını, Cenâb-ı Allah'ın kararlaştırdığı bir boyutta (alemde) Kıyamet Günü'ne kadar geçirir. Abese 80/22 : «...Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltecektir. » Nâziât 79/13-14 : «Oysa ki kıyâmet, sert bir komut sesinden ibarettir. Bir anda insanların hepsi uyanıp ortaya geliverir.» Kehf 18/48 de şöyle buyrulmaktadır : ... Sizi ilk defa yarattığımız gibi Bize geldiniz.

«Sonra da O'na döndürüleceksiniz. » Kıyamet Günü'nde bütün insanlar gerçek sahipleri olan Yüce Allah'a döndürülür. Dünya'da yaptıkları işlerin sevap ve günahları için Yüce Mahkeme alanında toplanırlar. İyilik ve güzellik sergileyenler cennete, kötü işler yapanlar da cehenneme gönderilir. Mümin 40/17 : «O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çarçabuk görendir. »

«Rabbimiz bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin» Mümin 40/11 ayetinde sözü geçen ilk dirilme; dünya hayatında ki, ikinci dirilme ise ahirette ki dirilmedir. İlk öldürme ise dünya hayatına başlamadan önce ki, ikinci öldürme de dünya hayatının sonundaki öldürmedir. Kur'ân; yaşamamayı ölüm ile ifade etmektedir. Nahl 16/21 :« (Putlar, heykeller) Onlar diri değil ölüdürler...»

REENKARNASYONUN OLAMAYACAĞINA KANIT AYETLER

23/99-100 : Onlardan birine ölüm gelince; Rabbim, beni Dünya'ya geri gönderin ki o arkada bıraktığım yerde iyi işler yapayım. der. Hayır, bu kendi sözüdür. Dirilteceği güne kadar ötelerinde, geriye dönmekten alıkoyan bir berzah (engel) vardır.
6/27-28 : Onların, ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında; Keşke Dünya'ya geri gönderilseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık. dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Eğer geri döndürülseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere dönerler. Doğrusu onlar yalancıdırlar.


Yukardaki ayetlerden de anlaşıldığı gibi, Kur'ân-ı Kerîm'de reenkarnasyon olmadığına ait kesin hükümler bulunmaktadır. Ruh; ana rahminde oluşan beden ile birlikte dünya hayatını sürdürür, kıyamet sonrasında da eskisine benzeyen yeni bir beden kazanarak sonsuza kadar bu beden ile yaşamını devam ettirir. Vakıa 56/35-38 : «Biz, cennete giren kadınları güzel bir biçimde, yeniden yaratmışızdır, onları bakire kıldık. Kocalarına sevgi ile düşkün ve ayni yaşta.»

Çarpık bir düşüncenin ürünü olan reenkarnasyon İslâmiyet ile bağdaşamaz. Kur'ân'ı Kerîm'de yeniden bedenlenme ile ilgili hiçbir ayet de bulunmamaktadır.