KURAN'IN YAHUDİLERE ve HIRİSTİYANLARA BAKIŞI
Kur'an'ın Kutsal Kitap sahipleri Yahudi ve Hıristiyanlara bakışı, birçok ayetlerle açıklanmaktadır. Kitabımızda da aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır :

Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed'in İnkar Edilmesi
Hz. Muhammed'in Bildirdiği Mucize Ayetlerden Birkaç Örnek
Kur'an'ın Gerçek İncil'i Onaylaması
Kur'an'ın Tevrat'ı Onaylaması
Her Toplum Kendi Kitaplarına Göre Hükmetsin!
Tevrat'la İncil'i Doğrulama ve Koruma Görevi

 

ALLAH'IN ELÇİSİ HZ. MUHAMMED'İN İNKÂR EDİLMESİ

Hıristiyanlar ve Yahudiler; Hz.İsa'dan sonra gelmiş bir din kitabını dikkate almamakta, Allah'ın son elçisi Hz.Muhammed (s.a.s.)'i bir peygamber ve ona inen Kur'an'ı Kerim'i ilâhi bir kitap olarak kabul etmemektedir. Hz.Muhammed (s.a.s.)'i inkar etme; İsrailoğulları ile başlamış, Hıristiyanlarla devam etmiştir. Oysa Kur'an, daha önce Yüce Yaratıcı tarafından indirilen bütün kitaplara, her Müslümanın inanmasını emreder. Nisa 4/136 : « Ey iman edenler! Allah'a, peygamberlerine ve peygambere indirdiği Kitaba, ondan önce indirdiği Kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve Ahiret Günü'nü inkâr ederse, gerçekten derin bir sapıklığa düşmüştür.» Ayrıca Bakara 2/253 de şöyle buyrulmaktadır : «İşte bu peygamberlerden kimini kimine üstün kıldık. Allah onlardan kimileri ile konuştu, kimilerinin de derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik ve onu Ruh'ul Kudüs (Cebrail) ile destekledik...» Bakara 2 / 87 : « Yemin olsun ki Musa'ya Kitap'ı (Tevrat'ı) verdik. Ve arkasından da resuller gönderdik

 

Batı toplumu, “Muhammed önceki peygamberlerin yazdıkları kitaplardan istifade ederek Kur'an'ı Kerim'i yazmıştır.”, görüşünü bir gerçekmiş gibi ileri sürerek, Kur'an'ın ilâhi bir kitap olmadığını iddia ederler. İslâmiyet ile ilgili olarak da Muhammed dini ve Muhammediler olarak verdikleri isimler, günümüze kadar kullanılmaktadır. Oysa Hz.Muhammed (s.a.s.)'in getirdiği din, Yüce Allah'ın en son göndermiş olduğu, öncekilerin devamı ve sonuncu olma özelliği tartışılamaz.

 

Hıristiyan Din Adamlarının Saltanatı

 

 Hıristiyanlıkta ruhban (rahip) sınıfı oluşmuş, Tanrı ile kul arasında aracılık yapan din adamları, zamanla çok büyük güce kavuşmuştu. Bilhassa orta çağda kilisenin her hususta olduğu gibi siyasette bile çok etkinlikleri vardı. Kralları belirtiyor veya onları, afaroz bile ediyordu. Ülkenin en selâhiyetli kişileri kilise babalarıydı. Kur'an, bu durumu şöyle tespit etmişti :

 

Hahamlarını ve rahiplerini Allahtan ayrı rabler (tanrılar) edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız ve tek Tanrı olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti... (Tevbe 9 / 31)

De ki: Ey Kitap sahibi! Sizin ve bizim aramızda eşit olan şu söze gelin: ... Allah'ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim... (Ali İmran 3/64)

 

Bu ayette geçen “ bazımız bazımızı rabler edinmesin ” ifadesinin ne anlama geldiğini Hz.Peygamber (s.a.s.)'den sorulduğunda Tanrı'nın Elçisi şöyle buyurmuştu : «Kilise babalarının sözlerini Allah'ın kelamı gibi benimsemek, onları rab (tanrı) edinmek olur. Hıristiyanlar bunu yapmıştır.» Din adına söz söyleyen birtakım hasta ruhların, gizli bir biçimde kendilerini ilâh ilan etmişler, bunu da dine fatura yapmışlardı. (Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'ın Temel Kavramları, s.107)

 

Kendilerine Kitap verdiklerimiz Kur'an'ın, gerçekten RAB'bin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler... (Enam 6/114)

Kitap sahipleri; Hz.Muhammed (s.a.s.) ile ilgili Tevrat ve İncil'de ki bilgilerden dolayı Hz.Muhammed (s.a.s.)'in geleceğini bilmekteydiler. O beklenmekte olan peygamberdi. Buna rağmen onların din bilginlerinden bir kısmı, bile bile hakikati gizlemişti. Çünkü Kur'an, Allah ile kul arasında aracılık yapan ruhban sınıfını kaldırıyordu. Kendi otoritelerinin ve menfaatlerinin kaybolacağını, halktan normal bir insan olacaklarını çok iyi biliyorlardı.

Papazların bir kısmı da Tanrı ile kul aracılığından dolayı; kurban, adak, sorunları çözme, günahı bağışlatma gibi çeşitli sebeplerle halktan para sızdırmaktaydılar. Bu düzenin değişmesini de istemiyorlardı. Tevbe 9/34 : « Ey insanlar; hahamlardan. rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve insanları Allah yolundan çevirirler...»

Yahudi Din Adamlarının Saltanatı

İsrailoğullarından bazı din adamları, toplumuna Allah'ın yasalarını bildirecekleri yerde, saltanat ve çıkarcılıkları nedeniyle, kendi dinlerini bile tam öğretmiyorlardı. Bildikleri halde Allah'tan vahiy ile gelen Kur'an'ı ve son peygamber Hz. Muhammed'i inkâr etmişlerdi. Kur'an yaptığı bu tespitleri şöyle açıklıyordu.

Ey Kitap sahibi, Elçimiz size geldi, Kitap' tan gizlediğiniz şeylerin çoğunu size açıklıyor, çoğundan da geçiyor. Gerçekten de size Allah'tan bir ışık ve açık bir Kitap geldi.(Maide 5 / 15)

Ey Kitap sahibi, gerçeği gördüğünüz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Ey Kitap sahibi, niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? (Ali İmran 3/70-71)

Kur'an Kitap ehlini dinlerini bırakmaya değil, Kitaplarını doğru olarak uygulamaya çağırmaktaydı. Dinlerini doğru uygulayan, Allah'a bağlı Yahudilerin, Hıristiyanların cennete gireceklerini, korku ve üzüntü duymayacaklarını bildirmekteydi.

 

Hahamların... ve rahiplerin bir çoğu halkın malını aldatma ve kurnazlıkla patlayasıya yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırır, saptırırlar. (Tevbe 9 / 34) Kur'an; din adamlarının birçoğunun bozulduğunu, dünya tutkusu ile bu kişilerin halkı sömürdüklerini anlatmaktadır. Bunların hangi dinden olursa olsun, Allah'ın diniyle ilgileri kalmamış, hak dinden sapmışlardı.

 

Hz. Muhammed'in Geleceği Önceden Bildirilmişti

Kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed'i oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Onlardan bir kısmı gerçeği bildikleri halde gizlerler. (Bakara 2 / 146)

Yanlarında ki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o Elçi'ye (Muhammed'e), o ümmi peygambere uyanlar. O peygamber ki onlara iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar.. (Araf 7/157)

 

Yukarıdaki ayetler kanıtlamaktadır ki, Kur'an 7.yüzyıl başlarında indiği zaman Tevrat ve İncil'de Hz.Muhammed (s.a.s.)'in peygamber olarak geleceği ve özellikleri açık olarak yazılı bulunuyordu. Kitap sahibi din bilginlerinin bir kısmı, bile bile hakikatı gizlemiş, halka söylememişlerdi. Aleyhlerinde bir delil olmaması için Hz.Muhammed ile ilgili kısımları kitaptan çıkarmışlardı. Kur'an'ı Kerim bu tahrifatı şöyle açıklıyordu. Bakara 2/75: «...Onlardan bir gurup vardı ki, Allah'ın sözünü dinleyip ve ona akılları da yattığı halde, sonra onu bile bile tahrif ediyorlardı.»

 

Onlar için kardeşleri arasından senin (Musa) gibi bir peygamber çıkaracağım; ve sözlerimi O'nun ağzına koyacağım ve O'na emredeceğim, her şeyi onlara söyleyecek.(Tevrat, Yasa. 18/18)

Tevrat'ta İsrailoğullarının kardeşleri arasından, Hz. Musa gibi bir peygamber geleceği haber verilmektedir. Kureyş Kabilesi, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail soyundan, İsrailoğulları da yine Hz.İbrahim'in diğer oğlu İshak soyundan gelirler. Demek ki Hz.Muhammed'in bulunduğu Kureyş Kabilesi, İsrailoğullarının kardeşi sayılırlar. İsrailoğullarının kardeşleri olan Kureyş Kabilesi arasından gelmiş olan Hz. Musa gibi bir peygamber, hiç şüphesiz ki Hz.Muhammed (s.a.s.)'den başkası değildir.

 

İslami kaynaklar Tevrat'ta ki bu ayetin Hz.Muhammed (s.a.s.) için, Hıristiyan kaynakları ise Hz.İsa için indiğini kabul ederler. Muhakkak ki en doğrusunu Yüce Allah bilir.

Meryem oğlu İsa'da : “ Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın Elçisi'yim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmet (Muhammed) adında bir elçiyi haber vermek üzere gönderildim... " (Saf 61 / 6)

 

Kur'an'ı Kerim'de “Muhammed” kelimesinin diğer bir manası olan “Ahmet” isimli peygamberi zikretmesi; mutlaka bu adın o zaman ki İncil'de var olduğunu gösterir. Araştırmacılar; Q İncili ismini verdikleri orijinal İncil'de bu bilgilerin yazılı olduğu, ayrıca Kur'an'ın indiği devirde bazı Hıristiyan topluluklarında bu İncil'in bulunmakta olduğu görüşündedir. Q İncili; Hz. İsa'nın gerçek varisleri Yahudi Hıristiyanlar tarafından yazılmış, fakat birçokları gibi o da uydurma gerekçesiyle imha edilmişti.

 

Hz. MUHAMMED'İN BİLDİRDİĞİ MUCİZE AYETLERDEN BİRKAÇ ÖRNEK

 

Kur'an, Yüce Yaratıcı tarafından indirildiğini ispatlayan mucizevi ayetleri de kapsamaktadır. İnsanların ancak 20.yüzyılda öğrenebildiği birçok bilimsel gerçekleri, Hz.Muhammed (s.a.s.) 1400 yıl önce açıklamıştı.

 

Denizlerin Birbirine Karışmaması

 

Allah, iki denizi birbirine salmıştır. Biri tatlı, susuzluğu giderici; diğeri tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasına birbirlerine karışmalarına engel olan bir perde koymuştur. (Onlar birbirlerine hiç karışmazlar.) (Furkan 25/53)

 

Deniz bilimcisi ünlü Kaptan Jacque Coustea, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun su kütlesini incelediğinde, her iki denizin de yapılarının tamamen farklı olduğunu, içlerinde ayrı ayrı değişik canlılar yaşadığını gördü. Bunun nedenini anlamak için, iki denizin birleştiği Cebel-i Tarık Boğazı diplerinde dalış yaparak yaptığı incelemede; denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan ve “Yüzey Gerilimi” ismi verilen fiziksel bir kuvvet nedeni ile iki denizin arasına adeta bir perde çekildiğini, böylelikle suların birbirine karışmadığını tesbit etti. Kaptan Coustea, bu hakikatın 14 asır evvel inen Kur'an'ı Kerim'de yazılı olduğunu öğrenince: « Kur'an'ın Tanrı'nın sözü olduğuna tanıklık ederim.» demiş ve bir dergide de durumu yayınlamıştı. Daha sonraki bilimsel araştırmalarda; Aden körfezi ile Kızıl Deniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda ve diğer farklı yapıdaki iki denizin birleşme noktalarında, değişik yoğunlukları sebebiyle oluşan yüzey geriliminden dolayı suların birbirine karışmadığı gerçeği bulunmuştur.

 

Bilimin ancak 20. yüzyılda tespit ettiği bu hakikatı; 14 asır önce bildirilmiş olması, Kur'an'ın Hz.Muhammed (s.a.s.)'in sözü değil, Yüce Yaratıcı'nın kelâmı olduğunun açık bir kanıtıydı.

 

Yaratılış Sırları

 

O ne yüce Allahtır ki herşeyi ( zevc ) çift yaratmıştır; arzın (yerin) çıkardıklarından kendi nefislerinden ve daha nice bilmediklerinizden. (Yasin 36 / 36)

Kur'an bu ayet ile, insanın ve evrenin yaratılış sırlarını açıklamaktadır. Tüm varlıklar (zevc) çift olarak yaratılmıştır. Zevc; çift, iki şeyden meydana gelen eş, karı kocanın her biri gibi manalara gelmektedir. Yerden de çıkanlar ve daha nice bilmediklerimiz de hep çift yaratılmıştır.

 

Çift yaratılma gerçeği, 1933 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan İngiliz bilim adamı Paul Dirac'ın Parite Teorisi'ni aynen temsil etmektedir. Bu teoriye göre: Her varlık benzer veya zıt ikizi ile birlikte ayni anda doğar. Örneğin atom, artı yüklü çekirdeği ve etrafında dönen eksi yüklü elektronlar ile birlikte oluşur. Keza Samanyolu Gökadası ekseni etrafında dönen ve onun uydusu dünyamız aynı yasaya tabidir. Yüce Allah, tüm varlıkları benzer ve zıt ikizi ile birlikte var etmiştir. (Bkz. Dr. Haluk Nurbaki, Kur'an Mucizeleri)
İnsanların fizik ilminden haberleri olmadığı bir dönemde, Kur'an'ı Kerim'in verdiği bu mucizevî bilgi, ilâhî sözden başka ne olabilir?

 

Güneşin Yörüngesindeki Hareketi

 

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu güçlü, herşeyi bilen Allah'ın takdiridir. (Yasin 36/38)

Çağımızda gelişen Astronomi ilmi, takriben 40 yıl önce Güneş'in de bir yörünge etrafında hareket ettiğini bulmuştur. Bu tespite göre Samanyolu Gökadası içinde bulunan Güneş, 250 yıl da bir yörüngesini elips şeklinde tamamlar. Milyarlarca yıldızdan oluşan gök adanın değişik noktalarından geçen Güneş ve Dünyamız, en küçük bir kargaşaya uğramadan akışına devam eder.

 

Günümüzden asırlarca evvel bildirilen bu gerçek de gösteriyor ki Kur'an, Hz.Muhammed(s.a.s.)'in değil, Allah'ın Sözü olduğunun başka bir kanıtıdır. İçeriğinden okunuşuna kadar ilâhî vahiy olan Kur'an'ı Kerim'de, daha birçok ilmî gerçekler bulunmaktadır. Ancak ana konumuzun dışına çıkması nedeniyle, daha fazla örnek verilmemiştir.

 

KUR'AN'IN GERÇEK İNCİL'İ ONAYLAMASI

 

Onların izi üzerine arkalarından, yanında ki Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve ışık bulunan İncil'i verdik. O, yanlarında ki Tevrat'ı tasdik edicidir. Allah'tan korkanlar için de bir hidayet ve öğüttür. (Maide 5/46)

 

Kur'an'ı Kerim bu ayetle Hz. İsa'ya İncil'i verenin Allah olduğunu kabul ve ifade eder. Kur'an'ın indiği devirde bazı Hıristiyan toplumlarında, araştırmacıların Q ismini verdikleri asıl İncil bulunuyordu. Bugün kayıp olan Q İncili, Hz. İsa'nın varisleri Yahudi Hıristiyanlar tarafından yazılmıştı. İşte Kur'an; kendi aralarında bile çelişkili olan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri'ni değil, içlerinde Havarilerin ve Yahudi Hıristiyanlarının bulunduğu Hz. İsa'nın yaşam ve sözlerinden kaleme aldıkları gerçek İncil'i onaylamıştı.

 

Hz. İsa'nın sağlığında ve Yahudi Hıristiyanlık zamanında İncil ve Kur'an arasında hiçbir aykırılık ve terslik bulunmamaktaydı. Sonraki asırlarda, kilise teşkilatları aracılığıyla ortaya konan Hıristiyanlık, Hz. İsa'nın zamanında olandan tamamen ayrı ve buna aykırı bir din olmuştu. (Bkz. Bu Kitap, Hz. İsa ve Kutsal Ruh'un Tanrılığı)

 

Dininizde Aşırılığa Gitmeyin

 

«Ey kitap sahibi! Dininizde aşırılığa gidip, doymazlık etmeyin, Allah hakkında gerçek dışı birşey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın Resulü ve Kelimesi'dir. O'nu kendisinden bir ruh ile beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. «Üçtür» demeye son verirseniz sizin için daha iyi olur. Allah Vahid'dir, Tek ve biricik İlâhtır, çocuğu olmaktan arınmıştır...» (Nisa 4/171)

 

Kur'an, dinlerinde aşırılığa giden Hıristiyanları uyarıyor. Hz.İsa Allah'ın oğlu değil, O'nun peygamberi ve kuludur. Kutsal Ruh'da Allah'ın bir kulu, Hz.İsa'yı güçlendiren büyük melek Cebrail'dir. Allah «Üçlü Birlik» değil, tek ve biricik Kudret'tir.

 

Hıristiyanlar Müslümanlara Dosttur

 

Kur'an, Hıristiyanları Müslümanlara en yakın toplum olarak tanıtmaktadır. Maide 5/82 : «...İnsanların iman edenlere (Müslümanlara) sevgide en yakın olanlarını «Biz Nasranileriz (Hıristiyanlarız) diyenlerde bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde kendini Allah'a adamış papazlar ve rahipler vardır. Onlar gurur ve kibirlik taslamazlar.»

 

Kur'an kitap sahipleri içinde çok seçkin, Allah yolunda kimseler olduğunu açıklamakta ve onları övmektedir. Ali İmran 3/113,114: «Kitap sahibinin (Yahudi ve Hıristiyanlar) hepsi bir değildir. Allah için baş kaldıran, hak ve adaleti ayakta tutan bir topluluğu da vardır. Gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar, iyiyi ve güzeli emrederler, kötüyü ve çirkini yasaklarlar. Hayır işlerinde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar, barışa yönelik hizmet üretenlerdir. »

 

KUR'AN'IN TEVRAT'I ONAYLAMASI

 

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni (Muhammed'i) nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da (verdiğin hükümden) dönüyorlar... Gerçekten Tevrat'ı Biz indirdik. Yol gösterici ve aydınlatıcı olarak... Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerdir. (Maide 5 / 43,44)

Kur'an, bu kesin ifadelerle Tevrat'ı onaylamaktadır. Tevrat'ı Allah'ın yasalarını içeren ilâhi bir Kitap olarak kabul etmekte, kendisinin de onu doğrulayıcı olarak indiğini bildirmektedir.

 

Hz.Musa'nın kendi eliyle yazdığı orijinal Tevrat, Babil Devleti tarafından Süleyman Tapınağı'nın yıkılması sırasında yok edilmiş, sonradan kahin Ezra ve bilge Yahudilerin sözlü ve yazılı aktarımı ile yeniden kaleme alınmıştı. Pek tabidir ki asırlar önce yaşayan Hz. Musa zamanında yazılmış olan Tevrat'ın, derleme sırasında aynen korunması mümkün değildi. Kur'an; onun bazı tahrifatlara (bozulma, kaydırma) uğradığını açıklamakla beraber, esasının bozulmadığını kabul eder. Tevrat'ın ilâhi bir kitap olduğunu birçok ayetlerle tasdik etmiş ve İsrailoğullarını tanrısal vahyin gelmiş olduğundan dolayı Kitap sahibi olarak isimlendirmiştir.

İsrailoğulları Cezalandırılmıştı

 

İsrailoğulları, Yüce Allah tarafından seçilmiş bir toplumdu. Tek Tanrı Dini'ni insanlara öğretmek için görevlendirilmişlerdi. Yahudilerin komşu olduğu ülkeler, birçok tanrıları olan putperestlerdi. Yüce Allah İsrailoğullarını koruması altına almış ve mucizevi yardımlarla onları nimetlendiriyordu. Bakara 2 / 122 : « Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetlerimi hatırlayın. Ben sizi alemlerden daha üstün kılmıştım.»

 

Ancak Yüce Allah'ın gösterdiği olağanüstü lütuflara rağmen; zaman zaman isyan ederek nankörlük etmişler, Yaratıcı Kudret'i bırakıp putlara tapmışlar, peygamberlerden Hz. Zekeriya'yı ve Hz. Yahya'yı öldürmüşlerdi. Bakara 2 / 61 : « ... Çünkü İsrailoğulları Tanrı'nın ayetlerini inkâr ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. İsyan ettikleri için ceza görmüşlerdi. Sınır tanımıyor, azgınlık yapıyorlardı.»

 

Ayrıca yasaklanmış olmasına rağmen faiz almaları, insanların mallarını haksızca yemeleri, zulmetmeleri nedeniyle RAB'bin sevgi ve rızasından mahrum kalmış ve neticede acı çekmeye mahkûm edilmişlerdi. Nisa 4/160,161: « Yahudilerin zalimlikleri ve birçoklarını Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle, kendilerine helâl kılınan temiz nimetleri onlara yasakladık. Bir de kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri nedeniyle. Onlardan inkâr edenlere elem verici bir azap (acı) hazırladık.»

İyilik ve Güzellik Sergileyen Bir Topluluk

 

Kur'an, her toplumun içinde kötülerin yanında iyilerin de olacağını vurgulamaktadır. Araf 7 /159 : « Musa'nın halkından öyle bir topluluk vardır ki, hak ile doğruya ve güzele götürür. Hak ile adaleti uygular. » Kur'an, ırklar üzerinde ki evrensel görüşünü bu ayet ile açıklamaktadır. Allah katında tüm insanlar eşit olmakla beraber, yaptıkları eylemlerden dolayı, değer kazanır veya kaybeder. Daha önceki ayet ile Yüce Allah Yahudileri; çeşitli olumsuz davranışlardan dolayı kınamış olmakla beraber, toplumun içinde övgüye değer olanların da bulunduğunu işaret etmiştir.

 

Ali İmran 3 /199 : « Kitap sahibi olan öyle kimseler vardır ki; Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler, Allah'ın ayetlerini basit bir ücret karşısında satmazlar. İşte bunlar için RAB'leri katında kendilerine özgü ödüller vardır...» Kitap sahibi Yahudilerin ve Hıristiyanların hepsi bir değildir. Aralarında Allah'a içtenlikle iman eden insanlar bulunmaktadır. Onlar hem kendilerine ve hem de Müslümanlara indirilen ilâhî yasalara inanır, Allah'ın ayetlerini menfaatleri karşılığı satmazlar.

 

 

HER TOPLUM KENDİ KİTAPLARINA GÖRE HÜKMETSİN!

 

İncil'e inananlar, Allah'ın bu kitapta vahyedip indirdiklerine göre hükmetsinler... (Maide 5/47)

Kitap sahibi insanlar! Sizler Tevrat ve İncil'i ve RAB'binizden sizin için indirilen şeyi tutup ayağa kaldırmazsanız (yani hükümlerini tatbik edip yerine getirmezseniz) hiçbir sözünüzde durmamış olursunuz. (Maide 5/68)

Kur'an, İncil ile Tevrat'a inanmış olan Hıristiyanların ve Yahudilerin kendi kitabındaki yasaları uygulamalarını, yaşamlarını da ayni esaslara göre tanzim etmelerini istemektedir. Kur'an, ilâhî kitap sahibi olmayan bütün insanları bu yeni dine davet etmiş, Yahudi ve Hıristiyanları da Tevrat ve İncil'deki kanunları uygulamaya teşvik etmiştir.

 

Prof.Dr. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi isimli kitabında şöyle yazmıştır: S.639 :«Kur'an'ı Kerim; bütün insanları bu yeni dine davet ederken, şayet Allah inancına sahip bir dine mensupsalar, bu daveti kabul etmeyip, İslâm olmayanları kendi dinlerine karşı ihmalkar davranmaya asla çağırmamaktadır. Aksine Kur'an'ı Kerim, gayet açık ve seçik biçimde, bu gibi kimselerin kendi dinlerinin icaplarını yerine getirmeleri için ısrarlı bile davranmaktadır.» Hz.Muhammed (s.a.v.) fethettiği bazı bölgelerde küçük Hıristiyan Arap beylikleri de vardı. Onları hiçbir zaman bu yeni dine davet ederek zorlamamış, yalnızca İslam Devleti'nin teminatı altında olmanın karşılığı olarak cizye denilen bir vergi almıştı. (Bkz Kuran 9/29)

 

Kıyamet Günü'nde de insanlar, kendi kitaplarına göre Tevrat, İncil ve Kur'an'daki yasa hükümlerine uygun olarak ödüllendirilecek veya ceza görecektir. Casiye 45/28 :«Kıyamet günü tüm halkları, toplanıp diz çökmüş görürsün. Her toplum kendi kitabına davet edilir. Bugün yapıp ettiklerinizin karşılığı ile yüzyüze getirileceksiniz.»

 

Araştırmacılar; Kur'an'ı Kerim'in indiği M.S. yedinci yüzyılın başında, bazı Hıristiyan toplumlarında gerçek İncil'in bulunduğunu kabul ederler. İşte Kur'an'ı Kerim'de : «İncil'e inananlar, Allah'ın bu kitapta vahyedip indirdiklerine göre hükmetsinler.» Ayeti bugün elimizde bulunan insan eliyle bozulmuş 4 İncil'e değil, gerçek İncil'e uyulması için verilmiş bir buyruktu.

 

TEVRAT'LA İNCİL'İ DOĞRULAMA VE KORUMA GÖREVİ

 

« Ey Muhammed, Kur'an'ı hak olarak, kendinden önceki kitapları DOĞRULAYICI ve onları kollayıp KORUYUCU olarak indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların arzularına uyma! Her biriniz için bir yol ve bir yöntem belirledik. Allah isteseydi, hepinizi bir tek ümmet (topluluk) yapardı, fakat size verdiği nimetler içinde sizi sınamak istedi. Öyle ise hayır işlerinde koşun, hepinizin dönüşü Allah'adır. O size, ayrılığa düştüğünüz şeylerin gerçeğini haber verecektir.» (Maide 5 / 48)

 

İncil, Yüce Allah tarafından Hz.İsa'ya verilmişti. Araştırmacılar; Hz.İsa'nın zamanında ve Nasraniler döneminde İncil ile Kur'an'ın yasalarında hiç bir aykırılık, bir terslik bulunmadığı görüşündedir. Onlar Hz.İsa'dan sonra yazılmış birçok İncil'in varlığını belirtirken, Yahudi Hristiyanların kaleme aldığının gerçek İncil olduğunu kabul ederler. Bu İncil sonradan yok edilmişti. Roma Katolik Kilisesi; Kutsal Kitap olarak yazılmış birçok İncil arasından Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri'ni seçti. Bu kitaplar kendi aralarında da çelişkiliydi ve birçok devirlerde onlara insan eliyle eklemeler yapılmıştı. Hıristiyanlık, Hz.İsa'ya verilen gerçek İncil'in dışında ayrı bir din haline getirilmişti. (Bkz.Bu kitap, Hz.İsa ve Kutsal Ruh'un Tanrılığı)

 

Tevrat'ta, Yüce Allah tarafından Hz.Musa eliyle İsrailoğullarına indirilmişti. Yahudi toplumunun en kıymetli varlığı olan Tevrat, Antlaşma Sandığı'nda bulunuyordu. Yaklaşık 500 yıl toplanma çadırlarında, 400 yıl da Süleyman Tapınağında korunmuştu. M.Ö.422 yılında Babil İmparatorluğu tapınağı yıkmış, Antlaşma Sandığı ile beraber içinde ki Tevrat'ı da yok etmişti. Tevrat'ın tekrar yazılması kahin Ezra ile bilge Yahudilerin sözlü ve yazılı aktarması ile gerçekleşti. Hiç şüphesiz ki Tevrat'ın insan eliyle yeniden yazılması ile orijinalliği kaybolmuş, ancak esası bozulmamıştı.

 

Yüce Allah, bir kelimesi bile değişmeyen Kur'an'ı Kerim'e, kendinden evvel gelen ve insan eliyle bazı değişikliklere uğrayan İlâhî Kitapları doğrulama ve koruma görevi vermişti. Onlardaki uygun ayetleri doğrular, Allah'ın sözü kabul eder. Fakat araya sokulan tahrif (bozulma) lara da işaret eder. Böylece o kitaptaki hak ile hak olmayanları ayırır. Ölçü, Kur'an'ı Kerim'in yasalarıydı ve onlar temel ölçüydü. Kur'an'a aykırı olanlar insan eliyle bozulmuştur, olmayanlar da Allah'ın sözüdür. Yüce Kudret'in bu husustaki buyruğu çok açıktır.

 

Yüce Allah; İlâhî Yasalarını üç ayrı kitap ile insanlara vermişti. Dileseydi tüm insanları tek toplum haline getirir ve bir ilâhî kitap ile onları aydınlatırdı. Ancak böyle yapmadı. Her kitap sahibi için ayrı bir yol ve yöntem belirleyerek, topluma nasıl faydalı olabileceğini, her birinin insanlığın hayrı ve mutluluğu için ne gibi işler yapacağını sınamak istedi: «Hayır işlerinde birbirinizle yarışın, kötü işler yaparak günah işlemeyin. Ancak dönüşünüz Bana olacaktır, ayrılığa düştüğünüz şeylerin gerçeğini öğreneceksiniz.»

 

Kur'an'ın Evrensel Çağrısı

 

Kitap sahibine...deyin ki : Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Tanrımız ve tanrınız birdir, biz de O'na teslim olanlardanız. (Ankebut 29/46)

Ey kitap sahibi (Yahudiler ve Hıristiyanlar)! Sizin ve bizim aramızda eşit olan şu söze gelin : Allah'tan başkasına kul olmayalım. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim...Tanık olun biz Allah'a teslim olanlarız. (Ali İmran 3/64)

 

Kur'an, Dinler Tarihi'nin en geniş kapsamlı evrensel çağırısını yapmıştır: Ey Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar! Gelin, Yaratıcı Kudret'ten başkasına kul olmayalım, ortak koşmayalım ve yalnız Allah'a ibadet edelim. Çünkü bizim Tanrımız da, sizin Tanrınız da birdir. O'nu bırakıp da birbirimizi rab edinmeyelim. Allah'tan başkasını rab (tanrı) edinerek sözlerini, Allah sözü gibi kabul edip onun kulu, kölesi olmayalım ve Allah yolundan sapmayalım. Allah'a inanan bizler, O'na teslim olan, kul olan insanlarız.

Gelin, barışsever bir dünya kurmak için BİRLEŞELİM, bütünleşelim.

 AHİRET HAYATI