ALLAH ÜÇ MÜDÜR?


Tevrat ve Zebur'da Tek ve Biricik Tanrı inancı vardır. Hıristiyanlar, İznik ve İstanbul Konseylerinde üç kişilikli Tek Tanrı inancını kabul etmiştir. Kur'an buna şiddetle karşı çıkmış, Evreni ve tüm varlıkları yaratan tek ilâh'ın Allah olduğunu vurgulamıştır

.

Tevrat'ta "Tanrı Üç Müdür?"
Zebur'da "Tanrı Üç Müdür?"
İncil'de "Tanrı Üç Müdür?"
Kur'an'da "Allah Üç Müdür?"
Özet

 

 

TEVRAT'TA "TANRI ÜÇ MÜDÜR?"

Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve Ben'im. Benden başka Tanrı olmayacak. (Çıkış 20 / 2, 3:)

Dinle, ey İsrail!: Tanrı'mız Rab tek olan Rab'dır.(Yasa. 6/4)

Tevrat'ta "Üçleme inancı yoktur", tek Tanrı kavramı, birçok ayetlerle vurgulanmıştır. Yasa. 32 / 39 : « ... Benden başka ilâh yoktur, Ben öldürürüm ve Ben diriltirim. »

 

ZEBUR'DA "TANRI ÜÇ MÜDÜR?"

Büyüksün ve şaşılacak işler yapan Sensin, yalnız Tanrı Sen’sin.. (Mezmur. 86/10)

Ya Rab Tanrım, yaptığın harikalar ve bizim için düşüncelerin çoktur, Sana benzeyen yoktur.(Mezmur 40/55)           

Zebur’da da “Üçleme İnancı” yoktur, tek Tanrı olgusu genel olarak şöyle vurgulanmıştır: « Tanrı tektir, O’ndan başka ilâh yoktur. Başka Rab’lere yönelme! »

 

İNCİL'DE "TANRI ÜÇ MÜDÜR?"

 

Hıristiyanlıkta üç kişilikli tek Tanrı inancı, Hz.İsa Mesih'ten sonra dördüncü yüzyılda kabul edildi. Konu iki başlık altında toplanmıştır : Sinoptik İncillere Göre Üçleme İnancı, Pavlus ve Yuhanna İncili'ne Göre Üçleme İnancı.

 

Sinoptik İncillere Göre Üçleme İnancı

İsa şöyle karşılık verdi : En önemlisi şudur : Dinle ey İsrail! Tanrı'mız Rab tek Rab'dır... Din bilgini İsa'ya, “ İyi söyledin, öğretmenim ” dedi. “ Tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur ” demekle doğruyu söyledin. (Markos 12 / 29, 32)

İsa ona şöyle karşılık verdi : “ Çık git, şeytan! Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin, diye yazılmıştır.” (Matta 4 / 10)

 İsa ona şu karşılığı verdi : Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin” diye yazılmıştır. (Luka 4 / 8)

Sinoptik İnciller'de yukarıda ki ayetlerden de anlaşıldığı gibi “ (Teslis) Üçleme” ile ilgili herhangi bir öğreti bulunmamaktadır. Tevrat ve Zebur'da olduğu gibi “ Tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur ” inancı vurgulanmıştır. Matta 22 / 37 : « İsa ona şu karşılığı verdi : “Tanrı Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.” »

 

 Üçleme İnancı'na, Matta 28 / 19 : «...Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin.» cümlesi kanıt olarak gösterilmektedir. Oysa bu ifade, Üçleme'ye uyum sağlaması için IV. yüzyıl sonlarında Matta İncili'ne eklenmişti. Araştırmacılar, Matta İncili'ne bunun eklenmiş olduğuna ait iki delil öne sürmüşlerdir. Birincisi Pavlus'un Mektupları ile diğer üç İncil'de böyle bir öğretinin olmadığıdır. İkincisi ve en önemlisi de Hz. İsa ve havariler zamanında vaftizin, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle değil, yalnız İsa Mesih'in adıyla yapılmasıdır. Bu gerçek, İnciller ve Pavlus'un Mektuplarında açık olarak bulunmaktadır.

 

Pavlus ve Yuhanna İncili'ne Göre Üçleme İnancı

Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle bir olsun. (2. Korintliler 13 / 14)

...Beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, ... her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrı'sı ve Baba'sı birdir. (Efesliler 4 / 4, 6)

Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruh'unu verecek. (Yuhanna 14 / 16, 17)

Pavlus'un Mektuplarında ve Yuhanna İncili'nin birçok bölümlerinde Hz.İsa Mesih'in Tanrı olduğu öğretisi yer almıştı. Ancak (Teslis) Üçleme İnancı'na ait kesin bir anlatım, hiçbir İncil'de bulunmamaktaydı. Yukarıdaki alıntılarda görüldüğü gibi, bu inancı anımsatan zayıf ifadeler olmakla beraber, açık bir öğreti yoktu.

 

Hz.İsa Mesih'in Tanrı'nın Öz Oğlu, Kutsal Ruhu da Tanrı kabul eden Kilise Teşkilâtı, 381 yılında İstanbul Konseyi'nde piskoposların oylarıyla Üçleme İnancı'nı resmileştirdi. Bugün Hıristiyanlığın temelini bu inanç teşkil etmektedir.

Hıristiyanlarda ki Üçlü Birlik inancının anlamı şöyledir: « Tanrı; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üç kişilikli tek cevherdir. Üçü de ayni öze sahip, ancak değişik konumdadır. Baba, tüm evreni herşeyi yaratan ve yönetendir. Oğul ayni Baba'nın özünden, cevherindendir. Tanrı'nın Oğlu ve Sözü'dür. Tanrı olması yanında beden almış insandır. Kutsal Ruh da ayni Oğul gibi Tanrı'nın cevherinden olup insanları günah ve yargı konusunda uyarır, eğitir ve güçlendirir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlü bir Tanrı'lar heyeti değil, üç ayrı kişiliği olan tek Tanrı'dır. Baba'da Tanrı, Oğul'da Tanrı, Kutsal Ruh'ta Tanrı'dır. »

 

Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi yazarı Prof. Dr. Mircea Eliade (Teslis) Üçleme inancı hakkında cilt 2, sayfa 462 de şöyle yazmıştı: «...IV. yüzyılın başlarında, İskenderiyeli bir rahip Arius, daha tutarlı ve felsefi bir teslis yorumu önerdi. Arius teslisi reddetmiyor, ama üç tanrısal kişiliğin ayni tözden geldiğini inkâr ediyordu. Ona göre Tanrı tektir ve yaratılmamıştır; Oğul ve Kutsal Ruh daha sonra Baba tarafından yaratılmıştır, dolayısıyla O'ndan daha alt konumdadır. ...Ama 325'teki İznik Konsili'nde Airusçuluğu reddeden simge benimsendi. Bununla birlikte Arius teolojisinin güçlü savunucuları çıktı ve tartışma yarım yüzyılı aşkın bir süre devam etti...»

 

KUR'AN'DA "ALLAH ÜÇ MÜDÜR?"

 

Kur'an'a göre; Yüce Allah'tan başka ilâh yoktur, tüm varlıkları yaratan ve her şeyin sahibi O'dur. Allah, İsa Mesih'tir diyenler kâfir olmuştur.

 ...Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler gerçekten kâfir olmuşlardır... Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler de kâfir olmuşlardır. Oysa bir tek Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan inkâr edenler elem verici bir azaba uğrayacaklardır. (Maide 5 / 72)

Ey kitap sahibi! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı birşey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın Resulü ve Kelime'sidir. Onu Kendisinden bir ruh ile beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. “Üçtür” demeye son verirseniz sizin için daha iyi olur. Allah Vahid'dir, tek ve biricik İlâh'tır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır. Göktekiler ve yerdekiler yalnız O'nundur... (Nisa 4 / 171)

 

Dinde aşırılığa gitmekle, din amacından sapar. Allah'ın izin vermediği yasaların konmasıyla ayrı bir din oluşur. Kur'an'ı Kerim; Allah Üçlü Birlik'in birincisidir, Oğul ikincisidir, Kutsal Ruh üçüncüsüdür, gibi inanışa sapanları Hıristiyan kabul etmemektedir. Onları esastan sapmış kâfir (Allah'a inanmayan) olarak sayıyor. Kutsal Ruh'u Allah'ın bir parçası saymak büyük bir yanılgıdır. O Allah'ın kulu, Hz.İsa'yı güçleştiren büyük melek Cebrail'dir. Her peygamberin kendine özgü özelliği vardır. Ancak Hz.İsa'nın insanların üstüne, Tanrı'lık mertebesine çıkması demek değildir. Hz.İsa Mesih'in yaptığı olağanüstü mucizeler, Allah'ın izniyle gerçekleşen sonsuz kudretinin bir kanıtıdır.

 

Kur'an'ı Kerim, İhlâs 112 / 1 - 4 de Yüce Yaratıcı Kendisini şöyle tanımlamıştır: «De ki : O Allah, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, herşey Kendisine muhtaç olandır. O'ndan çocuk olmamıştır, Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir kimse O'nun dengi ve benzeri olamaz.»

 

ÖZET

 

Tevrat'ta; “Tanrı tektir başka Tanrı yoktur”, öğretisi vardır.

Zebur'da da ayni şekilde; “Tanrı tektir başka Tanrı yoktur”, diye yazılmıştır.

İncil'de ise; Matta, Markos ve Luka İncilleri'nde “Üçleme İnancı” ile ilgili bir bilgi yoktur. Tevrat ve Zebur'da olduğu gibi “Tanrı tektir başka Tanrı yoktur”, inancı devam etmiştir.

 

Pavlus'un Mektupları ve Yuhanna İncili'nde İsa Mesih'in Tanrı oluşu açık bir şekilde anlatılmasına karşın, “Üçleme İnancı” ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İsa Mesih'i Tanrı'nın öz Oğlu, Kutsal Ruh'u da Tanrı kabul eden Kilise Teşkilatının girişimiyle, 381 yılında İstanbul Konseyi'ni toplamış, burada (teslis) Üçleme inancı resmen onaylanmıştır.

Kur'an, Üçleme inancına şiddetle karşı çıkmış, evrenin ve tüm varlıkların tek İlâh'ının Allah olduğunu vurgulamıştır.

 KURAN'IN YAHUDİLERE VE HRİSTİYANLARA BAKIŞI