TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


PAVLUS'UN HIRİSTİYANLIĞI YAYMA SAVAŞI

Pavlus'un Hıristiyanlığı yayma girişimleri putperestlere yönelmiş, Antakya'dan başlayarak Helenistik dünyaya yayılmıştı. Pavlus, Nasranilerden Barnaba ile birlikte Antakya'da bir yıl kalmış ve büyük bir kitleyi Hıristiyanlaştırmışlardı. Elçilerin İşleri 11/26: «Barnaba'yla Saul (Pavlus) bir yıl boyunca orada ki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da «Mesihçiler» adı verildi.»

Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi isimli eserinde Pavlus'un Hıristiyanlığı yayma çalışmaları hakkında şu bilgiyi vermiştir. Cilt 2 S.393-394: « Pavlus; Anadolu, Kıbrıs, Yunanistan ve Makedonya'da misyonerlik amacıyla uzun yolculuklara çıkar. Birçok kentte vaaz verir, kiliseler kurar, uzun süre Korinthos ve Roma'da kalır... Mesihçi bir Yahudi hareketinin Yunan düşüncesi ve dinselliğiyle karşılaşması, Hıristiyanlığın gelişimi açısından belirleyici sonuçlara yol açacaktı. Aziz Pavlus'un paha biçilmez erdemi de, sorunun verilerini iyi yakalaması ve doğru, tutarlı gördüğü tek çözümü egemen kılmak için, bıkıp usanmadan savaşma cesaretini göstermesi olmuştur...Mektuplar, sistemli bir incelemenin birbirini izleyen bölümleri değildir. Bazı öğreti veya ibadet sorunlarını takip eder, aydınlatır, kesinleştirirler. Bu sorunlar onun verdiği vaazlarda özenle tartışılmış, ama cemaat tarafından yeterince anlaşılmamış, ya da getirilen tipik Pavlusçu çözümler diğer misyonerlerce eleştirilmiş, hatta zaman zaman reddedilmiştir. Bununla birlikte, Mektuplar'ın kilisenin en eski ve en önemli belgesini oluşturduğunu da hemen eklemek gerekir. »

Pavlus'un Tutuklanması ve Vefatı

Pavlus çektiği sıkıntıları 2 Korintlilere yazdığı mektupta şöyle anlatır. 11/23 : «...Ben Mesih'in daha üstün bir hizmetkârıyım. Ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız dayak yedim, çok kez ölümle burun buruna geldim. » Elçilerin İşlerinde açıklandığına göre Pavlus, Yahudilerin ihbarıyla Kudüs'te tutuklandı. Bir müddet hapiste yattıktan sonra Roma'ya gönderildi. Orada iki yıl gözetim altında serbest olarak yaşamış, 62-64 yıllarında da Romalılar tarafından idam edilmişti.

Pavlus; vaftiz olduktan sonra hedefine ulaşabilmek için, yaklaşık 30 yıl olağan üstü çalışarak savaştı. Neticede Hz. İsa'nın gerçek temsilcisi Nasrani Hıristiyanlarının karşı koymalarına rağmen, Hıristiyanlığın mimarı olma başarısına erişmişti. Bugün Hıristiyanlığın omurgası, İncil'in 27 kitabından 14 ünü teşkil eden Pavlus'un mektuplarıydı.

İNCİL