TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "ALLAH SEVGİSİ"

Kur'an, Allah Sevgisi'ni üç başlık altında açıklamıştır. Allah Sevgisi, Allah'ın Sevdikleri ve Allah'ın Sevmedikleri.

ALLAH SEVGİSİ

... İman sahipleri Allah'a sevgide çok şiddetlidirler... (Bakara 2/165)
...Rab'bimiz, Sen sevgiyle dolu, çok merhametlisin.(Haşr 59/10)

Sevgi, bütün varlıkların yaratılış nedenidir. Sevginin ve güzelliğin kaynağı Yüce Allah, insanlara sevgi duygusunu en büyük güç ve kudret olarak vermiştir. Yaratılışları gereği sevgi ile yüklenen kullar, hazırlık devreleri olan insan, eş,
anne-baba ve peygamber sevgilerini yaşayarak olgunlaşırlar. Ayette ki “şiddetli sevgi”, sevginin en üst basamağı olan aşktır. Nefs arınıp ilâhi sıfatlarla yüceldikçe, ruhun sonsuz yüzdeki iletişimlerini perde perde sezmeye başlar. Sonunda sevgi akımı tamamlanarak Hakiki Aşk'a ulaşılır. Yüce Allah'a kavuşan kul, çokluk aleminden tekliğe erişmiş, var edenle var olan birleşmiştir. Fecr 89 / 27, 30 : « Ey huzura kavuşmuş can! Dön Rab'bine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak, gir kullarımın arasına, gir cennetime.»

İnsanlar sevilmeden Allah Sevgisi'ne ulaşılamaz. Ali İmran 3/119 : « Ey iman edenler! Siz öyle kimselersiniz ki inanmayanlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz... » Birlikte yaşadığı insanları sevmeyenler, görmedikleri Allah'ı sevemezler. Çünkü bütün varlıklar Yüce Yaratıcı'nın görüntüleridir. Yalnız insanlar değil, tüm varlıklar sevilmelidir. (Bkz. Bu Kitap, Kur'an'da İnsan Sevgisi)

Benlik arındırılmadan Allah Sevgisi'ne ulaşılamaz. Şems 91/9: « Benliği temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur. » Allah sevgisi; Yaratıcı ile kul arasında bir duvar gibi duran benlik perdesinin kalkması ile mümkün olur. Benliğin arındırılması yalancılık, dedikodu, öfke v.s. gibi kötü sıfatları terketmek için sevgi, adalet, ilim v.s. gibi ilâhî sıfatları kazanmak, böylece takva sahibi olmakla gerçekleşir. (Bkz. Bu Kitap, Kur'an'da Kurtuluş )

Hz. Peygamber sevilmeden Allah Sevgisi'ne ulaşılamaz. Ali İmran 3 / 31: « Resulüm de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah'ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.» Yüce Allah; sevgisine ulaşabilmeyi, Resulü Hz.Muhammed (s.a.s.)'e uyma, yani İlâhî Yasaları uygulama şartına bağlamıştır.

İman sevilmeden Allah Sevgisi'ne ulaşılamaz. Hucurat 49 / 7: «...Allah imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslenmiştir.» İnsanlar Yaratıcı Kudret'i akıl sınırlarının dışında, ancak gönlün eşsiz duygularıyla hissedebilirler. Kef 50/16 : «...Biz insana şah damarından daha yakınız.» Yüce Allah'a duyulan sevginin esas olduğu, yaratılanlara beslenenin ancak basamak teşkil ettiğinin bilincine erişilir. Sevgide ilk hareket, sevginin kaynağı Yücelerin Yücesinden gelir. şura 42 / 13: «...Allah dilediğini kendine seçer ve iyi niyete yönelenleri Kendisine iletir.» Geçici sevgileri yaşayarak kemale eren kulun gönlünü, Rab'bin dilemesiyle Allah Sevgisi doldurur.

ALLAH'IN SEVDİKLERİ

Yüce Yaratıcı, sevdiği kullarında olması gereken sıfat ve özellikleri açıklamaktadır. Sevilen mutlu insanların başında Takva Sahipleri gelir. Muhsinler, Salih Amel Sergileyenler, Tövbe Edenler, Sabır Edenler, Tevekkül Edenler, Adil Olanlar ve Temizlikte Titizlik Gösterenler Yüce Allah'ın sevdiği kullarıdır.

Ali İmran 3/76: ...Allah Takva sahiplerini sever. Takva; korunma, sakınma, korkma demektir. Yüce Allah'ın en çok sevdiği kulu, ilâhî sıfatları kendisinde toplayan takva sahipleridir. Takvanın ilk şartı, insanın Yaratıcı'sına karşı minnet ve şükran borcunu fark edip, kul olduğunu sezme bilincine ermesidir. İmanda, hareketlerde ve ibadette mükemmellik sergilerler. Kurtuluşa erenler onlardır. Hucurat 49 / 13: «...Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır...» (Bkz.Bu Kitap, Kurtuluş, Kur'an'da Takva Sahipleri )

Ali İmran 3 / 148: ...Allah, muhsinleri sever. Muhsin; güzel düşünüp güzel davranan, iyilik eden, ihsan eden demektir. Her kim de muhsin özellikleri varsa; o kimsede bir isim sıfatı da Muhsin olan İlâhî Kudret'ten bir görüntü, bir işaret var demektir. Yunus 10 / 26 : « Muhsinlere daha iyisi ve üstünü verilir. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidir... »

Meryem 19 / 96 : ...İman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır. Salih amel; insana hizmete ve barışa yönelik bütün düşünce ve faaliyetlerdir. Beyyine 98 / 7,8 : « İman edip salih amel işleyenler, yaratıkların en hayırlılarıdır. Onların Rab'leri katında ödülleri... Adn Cennetleri'dir.»

Bakara 2 / 222: ...Allah çok tövbe edenleri sever. Tövbe, yaptığı kötülükten pişmanlık duymak, bir daha yapmamaya karar vererek, Yüce Allah'tan af dilemektir. Araf 7 /153 : « Günahları işledikten sonra tövbe edip imana sarılanlara gelince, tövbe ve imandan sonra Allah çok affedici, çok merhametli olacaktır. »

Ali İmran 3 / 146 : ...Şüphesiz Allah, sabredenleri sever. Sabır; acıya, haksızlığa ve başa gelen üzücü olaylara dayanma gücüdür. Yunus 10/109: «Sana vahyedilene uy ve Allah hüküm verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. »

Ali İmran 3 / 159: ...Allah, tevekkül edenleri sever. Tevekkül; Allah'ı vekil etme, Allah'a dayanıp güvenme demektir. Ali İmran 3/160 : « Allah size yardım ederse, hiç kimse galip gelemez. Eğer sizi yüzüstü bırakırsa, O'ndan başka size kim yardım edebilir? Artık iman edenler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. »

Hucurat 49 / 9 : ...şüphesiz ki Allah adil olanları sever. Adalet; herşeyi yerli yerine koymak, doğruyu yerine getirmektir. Kur'an lisanında ise, herkese hakkını vermek ve hak ettiği muameleyi yapmak, Yüce Allah'ın emrettiği şekilde tatbik etmek, haksızları terbiye etmek demektir. Nisa 4 / 58 : « Allah...insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor...»

Bakara 2 / 222: ...Allah, temizlikte titizlik gösterenleri sever. Temizlik, ibadetin temelidir. Vücut temizliği olmadan yapılan ibadetler geçerli sayılamaz. Müdessir 74 / 4, 5 : « Üstünü başını temizle, pisliği kendinden uzaklaştır. »

ALLAH'IN SEVMEDİKLERİ

Yüce Yaratıcı, sevmediği sıfatları da açıklayarak kullarını uyarmaktadır. Sevilmeyen insanların başında Zalimler ve Kâfirler gelir. Bozguncular, Kibirliler, Servetten Şımarıp Azanlar, Hainlik Edenler ile İsraf ve Cimrilik Edenler de Yüce Allah'ın sevmediği benliklerdir.

Ali İmran 3 / 57: ...Allah, zalimleri sevmez. Zulüm; haksızlık, eziyet, işkence demektir. Kur'an lisanında, Allah'ın koyduğu prensiplere ters düşen herşey zulümdür ve bunları işleyenler de zalimlerdir. Rum 30 / 29: « Zalimler bilgisiz ve cahil oldukları halde, nefislerinin kötü arzularına uyanlardır...»

Ali İmran 3 / 32 : ...Allah, kâfirleri sevmez. Küfür; gerçeği örtme, nimeti gizleme, inkâr etme, nankör olma manalarına gelir. Küfre sapana da kâfir denir. Enfal 8 / 55: «Allah katında yeryüzünde yaşayanların en kötüsü, inkâra sapıp bir türlü iman etmeyenlerdir.»

Maide 5 / 64: ...Allah, bozguncuları sevmez. Bozgunculuk yahut fesat; tabiatta ki dengeyi bozma, karışıklık çıkarma, haddi aşıp zulmetmek anlamındadır. Rad 13 / 25: «...Yeryüzünde bozgun çıkaranlara lânet olsun.»

Nahl 16 / 23: ...şüphesiz Allah kibirlileri sevmez. Kibir; kendisini üstün ve büyük görme sapıklığıdır. Kur'an'da ki anlamı; insanın kendisini başkalarından üstün olmadığı halde, diğerlerinden daha üstün görme hastalığıdır. Lukman 31/18: « İnsanlardan kibirlenerek yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah; kendisini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla beğenmez.»

Nisa 4 / 36: ...Allah, kasılıp böbürlenen şımarıkları sevmez. Mal ve servetin verdiği güçle şımarıp azmak, Kur'an'ın vurguladığı büyük bir sapıklıktır. Toplumlarda mal ve servet, iman etmemiş küçük bir azınlıkta toplandığında, halkın çoğu horlanarak sömürülmüştür. Nahl 16/71 : « Allah, kiminize kiminizden daha çok rızık verdi. Bol rızık verilenler, çalıştırdıklarına yeterince vermediklerinden eşitliği sağlayamamaktadır. Allah'ın nimetlerini inkâr mı ediyorlar?» Zariyat 51/19: «Onların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.»

Enfal 8 / 58: ...Allah, hainlik edenleri sevmez. Hıyanet; hainlik, vefasızlık, itimadı kötüye kullanmak, sözünde durmayıp oyun etmek demektir. Hıyanet edene de hain denir. Nisa 4 /107: «...Allah, hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.»

Enam 6 / 141 : ...Allah, israf edenleri sevmez. İsraf; dengesiz aşırı harcama, haddi aşma demektir. Cimrilik; cimri olma durumu, pintilik, nekesliktir. Furkan 25 / 67 : « Onlar, harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik, ikisi arasında orta bir yol tutarlar.»


ÖZET