TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "AHİRET HAYATI"

İncil'de ahiret hayatı; Kabir Alemi, Kıyamet, Cehennem ve Cennet başlıkları altında toplanmıştır.

KABİR ALEMİ

İnsan ruhunun ölüm ile yargı günü arasında bulunduğu boyuta Kabir Alemi denir.

Ölümden sonra nereye gidilir ? ...Yoksul adam öldü, melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü.(Luka 16 / 22)

Luka İncili'nin 16. Bölümünde ölüm sonrası yaşam ile ilgili bilgi, bir öykü şeklinde verilmiştir. Tanrı'yı unutmuş, dünya nimetlerine dalmış zengin bir adam ile Tanrı'ya yönelmiş fakir bir insanın hikâyesi anlatılıyor. Fakir adam öldüğü zaman, melekler ruhunu Hz. İbrahim'inde bulunduğu cennet öncesi için hazırlamış bir aleme getirmişler, zengin adamın ruhunu da içinde ateş yanan cehennem öncesi için yapılmış ölüler diyarına bırakmışlar. Luka 16 / 23, 26 : «Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı (fakir adamı) gördü. " Ey babamız İbrahim, acı bana! diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum.»
« İbrahim, "Oğlum" dedi, "Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdiyse o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Üstelik, aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir".»

Ölüm yok olma veya sona eriş değil, sonsuz yaşamın bir başlangıcıdır. Kabir Alemi'nde yargı gününe kadar kalan ruhlar, diriliş ile bedenlerine kavuşurlar. Bundan sonra bütün insanlar yargılanır. Rab'bini unutarak kötü eylemler yapanlar cehenneme, Tanrı'nın hoşnutluğunu kazananlar da cennete gönderilir. 2.Selanikliler 1/9: «Böyleleri (cehennemlikler) Rab'bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaktır. »

KIYAMET

Dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşer meydanında toplanacağı zaman.

Kıyametin işareti
Hıristiyanlık dünyasınca İsa Mesih'in ikinci defa dünyaya gelişi kıyametin işareti olarak kabul edilir.

Luka 21/ 8,28 :« İsa, "sakın sizi saptırmasınlar"... Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek, ama son hemen gelmeyecek...Güneş'te, Ay'da ve yıldızlarda belirtiler görülecek...Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman İnsanoğlu' nun (İsa'nın) bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. »

Kıyamet günü.
O günlerin sıkıntısından sonra : Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak.
(Matta 24 / 29)
Kıyametin oluşunu ve dünyanın sonunu anlatan bu ifadeler, Markos ve Luka İncilleri'nde de vardır. Ayrıca Kur'an'ı Kerim ile de paralellik göstermektedir.

Diriliş.
Mezarda olanların hepsinin O'nun (İsa'nın) sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.
(Yuhanna 5 / 28,29)
Hem doğru kişilerin, hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. (Elçilerin İşleri 24/15). Yaptığın iyi işlerin karşılığı, doğru kişilerin dirildiği zaman verilecektir. (Luka 14/14).

Rab İsa Mesih ulusların hepsini yargılayacak.
Matta 25/ 31, 46: « İnsanoğlu (İsa) kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O'da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak...Bunlar (kötüler) sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.» 2. Korintliler 5 / 10 : « Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak mecburiyetindeyiz.»

Yuhanna İncili'nde insanların yargılanması ile ilgili iki ayrı öğreti bulunmaktadır.
1) Yuhanna 5/21,22: « Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kişilere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul'a vermiştir.»
2) Yuhanna 12 / 44, 48 : « İsa yüksek sesle... Sözlerimi işitip de onlara uymayanları ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var...»
Ahiret hayatında son yargılamadan sonra kötüler sonsuz azaba, doğrular sonsuz yaşama gitmek üzere cehenneme ve cennete gönderilir.

CEHENNEM

Kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer.

Sonsuz azap
...İblis ve melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!
(Matta 25 /41)
Tanrı, yargı gününde bütün insanları sorguladıktan sonra, ceza veya ödül verecektir. Dünyada ki imtihanını kaybedenler İblis ve melekleri için hazırlanmış, kötülerin de orada ebediyen kalacakları cehenneme gönderilir. Matta 25 / 46 : « Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecektir. »

Ateş ve kükürtle işkence.
... Tanrı gazabının kâsesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve Kuzu'nun (İsa'nın) önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek...
(Vahiy 14 / 10, 11)
Onları saptıran İblis ve canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulundukları ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir... Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yargılandı...(Onlar) Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. (Vahiy 2/10,14)

Kızgın fırın.
... Kötülük yapan herkesi ... Kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
(Matta 13 / 41,42)
Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan daha iyidir... Oradakilerini kemiren kurt ölmez, yanan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. (Markos 9 / 45,49)

Günahların arındırıldığı ara alem : Araf
Katolik inancına göre; günahkar olan Hıristiyanların öldükten sonra arınmaları için gönderildikleri, cennet ile cehennem arasındaki ara aleme Araf denir. Orada arındırıldıktan sonra cennete alınırlar. Katolik Kilisesi'nde, Araf'ta kalanların günahlarından bağışlanması için büyük ayinler tertiplenerek dua edilir. İncil'de böyle bir öğreti olmadığından Ortodoks ve Protestanlar'da Araf kavramı yoktur.

CENNET

Cennet; iyilik yapanların, günahsızların öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yerdir.

Benimle birlikte cennettesin.
(İsa) "Sana (çarmıhtaki adam) doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın"dedi.
(Luka 23 / 43)
Yargı gününden sonra insanların bir kısmı cennete, diğerleri de cehenneme gönderilir. Cennete yalnız Hıristiyan olanlar girecektir. Çünkü insanlar sadece İsa Mesih'e iman ettikleri zaman kurtuluşa ermektedir. Romalılar 10/9,10 : «İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın...» Cennettekiler, aralarında Rab İsa Mesih'in bulunduğu mutlu bir yaşama kavuşacaktır. Vahiy 21 /3,4: «...Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim : İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olma- yacak, artık ne yaş, ne ağlayış, ne de ıztırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkacaktır. »

İnsanlar cennette kaç yaşında olacak?
(İsa) O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle, zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getircektir.
(Filipinliler 3/21)
İsa Mesih peygamberlik görevine yaklaşık 30 yaşında iken başlamış, bu dünyadan da 35 yaşlarında iken ayrılmıştı. 30 - 35 yaşları fiziksel yaşamın olgunluk çağı olarak kabul edilir. Tanrı'nın cennetteki insanlara erkek olsun kadın olsun böyle bir çağı vereceği Hıristiyan düşünürlerince kabul edilmektedir.

Cennette evlilik var mı?
Cennette ölüm de evlilik de olmayacak, yeni çağın insanları meleklere benzeyecektir. Luka 20/34, 36: « İsa onlara şöyle dedi : Bu çağın insanları evlenip evlendirirler. Ama gerçek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye lâyık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdır. »KUR'AN'DA "AHİRET HAYATI"