TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "KURTULUŞ"

İncil'de kurtuluş ile ilgili birbirinden farklı üç öğreti bulunmaktadır. 1) Tanrı'nın Buyruklarını Uygulayanlar Kurtulacak 2) Seçilmişler Kurtulacak. 3) Rab İsa'ya İman Edenler Kurtulacak.

1) TANRI'NIN BUYRUKLARINI UYGULAYANLAR KURTULACAK

Adamın biri İsa'ya gelip, “Öğretmenim, SONSUZ YAŞAMA kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?” diye sordu. İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?”, dedi. “İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O'nun buyruklarınıyerine getir.” (Matta 19 / 16,19)
“ Hangi buyrukları? ” diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi: “ Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene ve babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin.” (Matta 19 / 18-19)

Hz.İsa; sonsuz yaşamın Tanrı'ya iman ederek buyruklarını yapmakla mümkün olduğunu vurgulamış, öncelikle On Buyruğun yerine getirilmesini önermiştir. Bu öğreti Sinoptik İnciller'den Matta'da olduğu gibi Markos (10/17) ve Luka (10/25, 18/18)'da da yer almıştır. Ayrıca Yuhanna İncili'nde de, Tanrı'nın buyruklarını uygulayarak iyi işler yapan ve kötülüklerden de sakınanın kurtuluşa erdirileceği açıklanır. Yuhanna 5 /29: «Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirileceklerdir.» Yuhanna İncili bu öğretinin dışında “İsa Mesih'e imanın”da kurtuluşun şartı olduğunu belirtir. (Yuhanna 3 / 16,18)

Hz.İsa adına peygamberlik yapanlar, cinleri kovanlar, mucize yapanların bile kurtuluşa erme garantileri yoktur. Bu dünyada kötülük yapmışlarsa, onlar da cezalandırılır. Matta 7/ 21,23: « Bana, “ya Rab, ya Rab!” diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği'ne girmeyecek. Ancak göklerde ki Baba'nın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları Bana diyecek ki, “ya Rab, ya Rab! Biz senin adına peygamberlik etmedik mi? Senin adına cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?” O zaman Ben de onlara açıkça, “Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!” diyeceğim.» "Tanrı'nın Buyruklarını uygulayanlar Kurtulacak" inancı Tevrat, Zebur ve Kur'an ile paralellik gösterir.

2) SEÇİLMİŞLER KURTULACAK

O (Tanrı) kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için, dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.(Efesliler 1 /4,5)
Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. (Yuhanna 6/44 )

Pavlus ve Yuhanna İncil'ine göre, insanlar yaptıkları işlere göre ve Tanrı'nın kurallarını yerine getirmekle değil, önceden seçildikleri için kurtuluşa erdirilir. Kaderde varsa lütuf gerçekleştirilir. Bu anlatımda tam bir kadercilik anlayışı vardır. Seçilmişler; dünya yaratılmadan önce belirlenmiş olduğundan, özgür irade ile yapılan tüm gayretler neticeyi değiştirmez. Elçilerin İşleri 13 / 48: « Diğer uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rab'bin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti.»

3) RAB İSA'YA İMAN EDENLER KURTULACAK

Yasa'nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır...Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar... (Romalılar 3 / 20,23)
Benlik ruh'a, ruh'da o benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruh'un yönetimindesiniz, Yasa'ya bağlı değilsiniz.(Galayalılar 5/17)
... Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır.
(Romalılar 8 / 14)
Pavlus'a göre; Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmeden sadece İsa Mesih'e iman etmek kurtuluşun şartıdır. O'na iman edenler yargılanmaz, çünkü onlar Tanrı'nın oğlu olmuşlardır. Tanrı öz Oğlu'nu doğal günahlardan kurtarmak için dünyaya göndermiş, O'na iman edenleri sonsuz yaşama kavuşturmuştur. Efesliler 2 / 8,9: « İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.» Pavlus kurtuluşu; Tanrı'nın karşılıksız bir bağışıyla, esas olarak da İsa Mesih'in gelmesi, ölümü ve dirilişiyle sağlandığını öğretir. Romalılar 10 /9,10 : « İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. »

Bu öğreti bugün Hıristiyanların büyük bölümünün KURTULUŞ hakkında ki temel inancıdır. Pavlus ile aynı çağda Hıristiyanlığın yayılması için önemli çalışmalar yapan, Nasranilerin önderi ve Hz.İsa'nın kardeşi Yakup, bu öğretinin tam karşıtını bildirmişti. Yakubun Mektubu 2 / 14,26: « Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? ...Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.»


KUR'AN'DA "KURTULUŞ"