İNCİL'DE
SORULAR - CEVAPLAR

4) MATTA 28 : 19 - 20 DE YER ALAN SÖZLER 1. YY'IN SONRASINA MI AİT?

“Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” adıyla vaftiz emri, araştırmacıların büyük çoğunluğunun vurguladığı gibi, Hz. İsa'nın tebliği değildir. “Üçlü Birlik” inancı İsa Mesih'in vefatından sonra, çok uzun bir zaman dilimi olan üçyüz yıl geçtikten sonra dördüncü yüzyılda İznik ve İstanbul Konseylerinde, tanrısal vahiy olarak değil misyonerlerin oylarıyla kabul edilmişti. Alınan kararın uyum sağlaması için de birinci yüzyılda yazılan Matta İncili'nin son parağrafına monte edildi. Ayrıca 4.yüzyıldan önce yaşamış Kilise babalarının hiçbirisinin yazısında “Üçlü Birlik”ten söz edilmez. İncil'e ilave edilen sözler şöyledir : 28/18-20 : « İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi : “ Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. ” Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. »

Çağdaş araştırmacılar bu sözlerin eklendiğine ait iki önemli delil göstermişlerdir.
1- “Üçlü Birlik” inancıyla vaftiz emri dört İncil'den yalnız Matta'da bulunmaktadır.
2- Hıristiyanlığın ilk zamanlarında vaftiz, İsa Mesih ismiyle yapılmaktaydı.

1- Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz emri, sadece Matta İncili'nde vardır. Matta'dan daha önce yazılmış Markos İncili'nde “vaftiz emri” olmasına karşın, “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin” üçlemesini içermez. Bu İncil'de “vaftiz emri” şöyle yazılmıştır. 16/15-16 : « İsa onlara (havarilere) şöyle buyurdu : “Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun.” İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. » Luka ve Yuhanna İncillerinde ise “Üçlü Birlik” inancı ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

2- Hıristiyanlığın ilk zamanlarında vaftiz, İsa Mesih'in ismiyle yapılıyordu. Havariler dönemi ve Pavlus'un misyonerliğinde vaftiz, “ Üçlü Birlik ” inancıyla değil, yalnızca İsa Mesih'in ismiyle uygulanmaktaydı. Bu gerçek Elçilerin İşlerinde ve Pavlus'un Mektuplarında açık olarak görülmektedir. Elçilerin İşleri 2/38 : « (Havari) Petrus onlara şu karşılığı verdi : Tövbe edin, herbiriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun...» Elçilerin İşleri 8/14-16 : «Yeruşalim (Kudüs)'deki elçiler, Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler...Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı. » Ayrıca bakınız : (Elçilerin İşleri 10/48, 22/16)

Pavlus Hıristiyan olurken İsa Mesih ismiyle vaftiz olmuştu. Elçilerin İşleri 22/16 : «(Hananya Pavlus'a şöyle dedi:) Haydi, ne bekliyorsun? Kalk, O'nun (İsa'nın) adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. »

Hıristiyan olanların vaftiz törenlerini de Pavlus, İsa Mesih adıyla düzenliyordu.
Elçilerin İşleri 19/4-5: « Pavlus...Halka...İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca, Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. » Romalılar 6/3: « Mesih İsa'ya vaftiz edildiğinizde, hepinizin O'nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz. »

Eğer “Üçlü Birlik” İsa Mesih'in tebliği ve emri ise, O'nun elçisi olduğunu söyleyen Pavlus Hıristiyan olurken “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” adı yerine, niçin “İsa Mesih” ismiyle vaftiz oldu? Ve niçin Hıristiyanların vaftiz törenlerinde Üçleme yerine “İsa Mesih” adını uyguladı?

Yukarıda açıklanan önemli kanıtlardan dolayı Matta 28/19-20 bölümünün sonradan ilâve edildiği açıklık kazanmıştır.