İNCİL'DE
SORULAR - CEVAPLAR

3) YAKUP MESİH'İN İLAHİ KİMLİĞİNDEN HABERSİZ MİYDİ?

İsa Mesih'in kardeşi Yakub Nasranilerin lideri oluyor. Hz. İsa'nın vefatından sonra MS 36 - 37 yıllarında Yahudi (Nasrani) Hıristiyanların başına Mesih'in dört erkek kardeşinden en büyüğü olan Yakub seçilmişti. (Mircea Eliade, s.392) Ağabeyinin Mesaj'ının tebliğini üstlenen Yakub, aralarında Havarilerin de bulunduğu Yahudi Hıristiyanlara yaklaşık 30 yıl (ölüm 62 - 64) başkanlık yapmış namuslu, dürüst ve İsa Mesih'in öğretisini eksiksiz uygulayan bir lider olarak tanımlanıyordu. (Mircea Eliade, s.409) Hz. İsa'yı Yahudi toplumuna gönderilmiş bir peygamber olarak tanımlayan Yakub ve Havariler; İncil'den sapmış, İsa Mesih'i ilâhlaştıran, Yasa'lara uyma gereği görmeyen Pavlus'a karşı, derin bir anlaşmazlığa düşmüş ve yıllarca onunla çatışmışlardı. (Bkz. 2 Korintliler 11/2-5, 22-24, Ayrıca Yakub 2/10-14)

Pek tabiidir ki İsa Mesih'in ilâhî bir kimliği yoktu. O; Adem gibi babasız olarak yaratılmış, Tanrı'nın lûtfu ile mucizeler göstermiş büyük bir peygamberdi. Tanrısal kimliğinin olmayışının en büyük kanıtı İncil'in 20. sırasında yer alan İsa'nın kardeşi Yakub'un Mektubudur. Mektupta Yakub; kardeşini ilâhlaştırmamış, dirildiği ve kendisine göründüğü hakkında da hiçbir anlatımı olmamıştır. (Bkz. İncil, Yakub'un Mektubu)

Çağdaş araştırmacıların birleştikleri gibi İsa Mesih ilâh değil, Tevrat'ı doğrulamak, insan eliyle konulan uydurma yasaları temizlemek, toplumun içine düştükleri ahlâkî çöküntüden kurtarmak ve Kutsal Yasa'yı İncil ile yeniden düzenlemek (Matta 5/17-20) için İsrailoğulları'nın gönderilen Tanrı'nın Elçisiydi. Hz. İsa'nın peygamberliği ile ilgili Sinoptik İnciller'den bazı örnekler :

İsa onlara, “Bir peygamber, kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez” dedi. (Markos 6/4) O gün ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir, Baba'dan başka kimse bilmez. (Markos 13/32) Beni kabul eden beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşır bir ödül alacaktır. (Matta 10/40-41) İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece denendi. (Matta 4/1-2) O adam (İsa), Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. (Luka 24/19) O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi.(Luka 6/12)

Bu ayetler gösteriyor ki, İsa Mesih'in ilâhî bir kimliği yoktu. Sinoptik İncillere göre O; Kıyamet gününü bilmeyen, İblis tarafından denenen ve Tanrı'ya dua eden bir peygamberdi.