İNCİL'DE
SORULAR - CEVAPLAR

2) HZ. İSA'NIN TANRILIĞI PAVLUS'UN İCADI MIDIR?

İsa Mesih; tıpkı ilk insan Adem gibi babasız olarak mucizevî bir doğumdan sonra, Yahudi toplumuna gönderilen bir peygamberdi. Pavlus; Tanrı'nın lütfu ile birçok mucizeler sergileyen Hz. İsa'yı “komşu putperest toplumların Hıristiyan olmalarında çok etkili olur” düşüncesiyle ilâhlaştırmış, ayrıca dirilen İsa Mesih'in şam yolunda kendisine görünerek “elçisi tayin edildiği” iddiasıyla da görevine geçerlilik kazandırmıştı.

Pavlus'un “Doğal Günahlardan Arınma” Projesi

Günah bir insan (Adem) yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. (Romalılar 5/12)

Tanrı Mesih'i kanıyla günahları başlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. (Romalılar 3/25)

Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. (1 Korintliler 15/3-4)

Yalnız Pavlus'a ait olan bu öğretiye göre, ilk insan Adem Tanrı'ya isyan etmiş, günahlı olmuştu. Bu günah bütün soylara babadan oğula geçiyor, böylece her çocuk da günahlı doğuyordu. Tanrı insanlara olan sevgisinden dolayı adaletini gösterdi ve bir “kurtarma planı” yürürlüğe koydu. İnsanları doğal günahlardan kurtarmak ve sonsuz yaşama kavuşturmak için öz Oğlu İsa Mesih'i dünyaya gönderdi. O'nun çarmıhta insanların kurtulması için akıttığı kanı, doğal günahların kefareti (bedeli) idi. Rab İsa Mesih'e iman ederek vaftiz olanlar, bu yükümlülükten kurtulacak ve sonsuz yaşama kavuşacaklardı.

Pavlus Hıristiyanlığının İncilleri Matta, Markos, Luka ve Yuhanna da Pavlus'un Mektupları'nı temel belge olarak kullanmışlar “Doğal günahlardan arınma” ancak Rab İsa Mesih'e iman ile mümkün olduğunu vurgulamışlardır.

Pavlus'un “Diriliş Fikri”

Tanrı Oğlu İsa'nın çarmıha gerilmesi, O'nun küçük düşmesine sebep olmuştu. Bunu Yahudiler “yüz karası”, diğer toplumlar (putperestler) da “saçmalık” olarak düşünüyorlardı. 1.Korintliler 1/23 : « Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuyoruz. Yahudiler bunu “yüz karası”, öteki uluslar da “saçmalık” sayarlar. » Durumun düzeltilmesi için insanlara uygun gelecek bir formül bulunmalıydı. Pavlus'un düşüncelerinde buna çare olarak “diriliş fikri” oluşmaya başladı.

Pavlus'un “diriliş fikri” Romalılara yazdığı mektuba şöyle yansıdı 1/4 : « Ölümden dirilmekle Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilân edildi. » İsa Mesih'in ölümüne ve sonra da dirilişine iman edenler “doğal günahlar”dan da aklanmış oluyordu. 1 Korintliler 15/3-4: « Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşı öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. »

Dinsel Tarih Yazarı Prof. Dr. Mircea Eliade bu konuda şu açıklamayı yapmıştı. Cilt 2, s. 380, 398, 405 : « Pavlus'un Mesihçiliği “diriliş fikri” çevresinde gelişir; bu olay Mesih'in doğasını da ortaya çıkarır. O Tanrı'nın Oğlu ve kurtarıcıdır. Mesihçi drama, o çağda iyi bilinen, ama aslında ilk ifadeleri çok daha eskiye dayanan bir soteriyoloji senaryosunu hatırlatır. “Kurtarıcı” insanlar için gökten yeryüzüne iner ve görevini yerine getirdikten sonra tekrar gökyüzüne döner... “İsa'nın dirilişine inanç” Hıristiyanlığın, özellikle de Aziz Pavlus Hıristiyanlığının temel unsurunu oluşturur. Bu olgu çok önemlidir. Çünkü Hıristiyan cemaatinin tarihini anlatan ilk belgeler Pavlus'un Mektuplarıdır... Gerçekten de İsa Mesih diğer insanlardan hiç de farklı değildi. Tanrı'nın Oğlu olmasına karşın, küçük düşürüldü ve çarmıhta öldü. Ama dirilişi tanrısallığını doğruladı. Yine de bu parlak kanıt herkes tarafından kabul edilmedi. »

Pavlus İsa Mesih'i İlâhlaştırıyor

Akdeniz bölgesindeki putperestler kalabalık bir nüfusu oluşturuyordu. Onların Zeus, Venüs, Hermes gibi insan şeklinde tanrıları vardı. Birçok mucizeler göstermiş İsa Mesih'in ilâhlaştırılması onları çok etkiler ve Hıristiyanlık geniş bir topluluğa yayılabilirdi.

O (Baba) bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı. O'nda (İsa'da) kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. (Koloseliler 1/13-14) O (İsa) her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır! (Romalılar 9/5) Tanrı'nın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. (Koloseliler 2/9) Kutsal umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcı'mız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. (Titus 2/13)

Pavlus Mektuplarında; Hz. İsa'nın ilâhlaştırma ifadelerinin yanında Mesih'in kendisi için kullandığı “insanoğlu” sözcüğü yerine “ Tanrı'nın Oğlu ”, “ Tanrı'nın öz Oğlu ” ve “ Rab ” gibi tanrısal kavramları da sık sık kullandı.

Oğullar olduğunuz için “ Tanrı'nın öz Oğlu ” nun « Abba, Baba! » diye seslenen “Ruhu”nu yüreklerimize gönderdi. (Galayalılar 4/6) “Rab”bımız İsa Mesih'in Baba'sı Tanrı'ya övgüler olsun. (Efesliler 1/3)

Mesih Benim Aracılığımla Konuşuyor

Kardeşlerim yaydığım Müjde'nin (İncil'in) insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı... Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum Mesih bende yaşıyor. (Galayalılar 1/11-12, 2/20)

Mesih'in benim aracılığımla konuştuğuna ilişkin kanıt istiyorsunuz. Mesih size karşı güçsüz değildir. O'nun gücü sizde etkindir. (2 Korintliler 13/3)

Ondört yıl önce alınıp üçüncü göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisini tanıyorum... Bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum... Orada, dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözlerişitti... Kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten kaçıyorum. Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için de şeytan'ın bir meleği verildi. (2 Korintliler 12/2-7)


Bu konuyla ilgili Prof. Dr. Mircea Eliade şöyle yazmıştır. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, cilt 2, s.394 : « Pavlus'un Hıristiyanlığı kabulü Mesih'le mistik bir ortaklık ilişkisi kurar. Pavlus deneyimini, çarmıha gerilmenin benzeri olarak yorumlar. O artık Mesih'in düşüncesine sahiptir. O'nda Tanrı'nın Ruhu vardır. “Mesih benim aracılığımla konuşuyor” der hiç çekinmeden. Mistik bir biçimde “Üçüncü göğe” kadar çıkarıldığını ve Tanrı'dan vahiy aldığını ima eder. »

Pavlus İsa Mesih'i Gördü mü?

...Mesih... Üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas (Havari Petrus'a), sonra Onikilere (Havarilere) göründü. Daha sonra da beşyüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bundan sonra (İsa Mesih'in kardeşi) Yakub'a göründü...son olarak... bana da göründü... (1 Korintliler 15/3-8)

“Pavlus'a göre Rab İsa Mesih öldükten sonra dirilmiş; Havarilere, birçok imanlılara, Hz. İsa'nın kardeşi Yakub'a ve son olarak kendisine de görünmüştü. Dirilen Mesih'i bizzat gördüğüne de tanıklık ediyordu. Evvelce Hıristiyanlara zulmeden (Elçiler 8/3) Pavlus, İsa Mesih'in çarmıha gerilişinden 2-3 yıl sonra Hıristiyan olmuştu. Prof. Dr. Mircea Eliade cilt 2, s.380 : «Bu olay “Pavlus'un Hıristiyan olması”, İsa çarmıha gerildikten 2 veya 3 yıl sonra gerçekleşmişti. -İsa'nın tam hangi tarihte öldürüldüğü bilinmiyor. MS 30 veya MS 33 olabilir. Dolayısıyla Pavlus'un Hıristiyanlığı kabul etmesinin tarihi en erken MS 32, en geç MS 36 olarak saptanabilir.- İlerde göreceğimiz gibi, “İsa'nın dirilişine inanç” Hıristiyanlığın, özellikle Aziz Pavlus Hıristiyanlığının temel unsurunu oluşturur. »

Sağlığında İsa Mesih'i hiç görmemiş, henüz Hıristiyan dahi olmamış ve o topluma düşman olan bir kimseye, dirilen İsa Mesih'in gelip görünmesi mümkün müydü? Pavlus, İsa Mesih'in çarmıha gerilişinden 2 veya 3 yıl sonra Hıristiyan olmuştu.

Ayrıca Pavlus, İsa Mesih'in kardeşi Yakub'a da göründüğünü söylemiştir. Oysa Yahudi Hıristiyanlara ve Havarilere yaklaşık 30 yıl liderlik eden Yakub, İncil'in 20. sırasında yer alan mektubunda kardeşi İsa Mesih'i ilâhlaştırmamış, dirildiği ve kendisine göründüğü hakkında hiçbir anlatımı da olmamıştı. (Bkz. İncil, Yakub'un Mektubu)

Hz. İsa Dünyaya Geri Gelecek mi?

Biz hayattayken İsa Mesih geri gelecek. 1 Selânikliler 4/16-18 : « Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. » 1 Korintliler 15/51-52 : « İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borozan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. »

Pavlus, en eski mektubu olan 1 Selânikliler'i MS 50 yıllarında, 1 Korintliler'i de MS 55 dolaylarında kaleme almıştı. Bir müddet sonra Pavlus ile etrafındakiler de vefat etmiş, aradan asırlar geçmiş, fakat İsa Mesih dünyaya geri dönmemişti.

İsa Mesih çok yakın bir zamanda geri gelecek. Romalılar 13/11-12 : « şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı...»

Pavlus, bu mektubu MS 57-59 yılları arasında büyük bir olasılıkla Korint'te yazdığı kabul edilir. Yazar fikrini değiştirmiş, bu defa İsa Mesih'in “çok yakın bir zamanda” geri geleceğini bildirmişti. Ancak, asırlar geçmiş, Hz. İsa dünyaya geri gelmemişti.

Dinsel İnançlar Tarihi Yazarı Prof. Dr. Mircea Eliade bu olay için şöyle yazmıştır. Cilt 2, s.405 : « Mesih'in ikinci kez gelişinin gecikmesi, can sıkıcı sorunlara yol açmıştı. Bu sorunlara verilen yanıtlar şöyle sıfatlandırılabilir. 1) Mesih'in çok yakında geleceği kararlı bir biçimde ifade edilir. (Örneğin Petrus'un Mektubu) 2) İkinci kez geliş daha uzak bir geleceğe ertelenir ve uzayan ara döneme teolojik bir gerekçe gösterilir. (Örneğin Matta ve Luka İncilleri)... İsa Mesih diğer insanlardan hiç de farklı değildi. Tanrı'nın Oğlu olmasına karşın, küçük düşürüldü ve çarmıhta öldü. Ama dirilişi tanrısallığını doğruladı. Yine de bu parlak kanıt herkes tarafından kabul edilmedi.»